Als een arend die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken zo heeft hem de Here alleen geleid...

door: P.A.Slagter

De blijde boodschap van Jezusī komst in deze wereld bestaat uit vier delen. Vier evangelisten die, ieder op hun eigen (door de Geest geÔnspireerde) manier, van Hem getuigen. Van vier verschillende kanten worden de schijnwerpers op de Persoon van Christus gericht, zodat Hij in het volle licht komt te staan.


Het Johannes-evangelie vermeldt geen geslachtsregister, maar getuigt wel van Zijn afkomst: "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God" (vers 1). Uit het vervolg van deze passage blijkt, dat het "Woord" ons brengt bij de Schepper, immers: "...alle dingen zijn door het Woord geworden..." (vers 3). Hiermee wordt de verbinding gelegd met Genesis 1. In het eerste Bijbelboek ligt de nadruk op het werk van de Schepper, in Johannes 1 op de Persoon van de Schepper.
En dan blijkt, dat de Schepper Zelf is nedergedaald als Mens: "Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond...". Letterijk: ge-tabernakel-d, gewoond als in een tent. De komst van Jezus is de komst van God Zelf als Mens op aarde.
Vandaar dat Johannes zegt: "..en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid." (vers 14)


In het Lukas-evangelie wordt de vleeswording nader omschreven. Maria ontvangt van de engel GabriŽl de mededeling, dat zij op wonderlijke wijze een Zoon zou baren: "De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden" (hs.1:35). Het zal wel altijd een geheim blijven hoe de verwekking heeft plaatsgevonden en biologisch gezien tot stand gekomen is. Eťn ding is zeker: het is gebeurd en het is wonderbaar!
Hoewel Hij volkomen deel gekregen heeft aan het menselijk leven, was Hij niet uit de mens, maar uit God! Hij was ook in dat opzicht duidelijk "gescheiden van de zondaren" (Hebr. 7:26).
Alle mensen zijn zondaren, omdat zij uit Adam zijn, verwekt door het vlees. De Here Jezus echter is verwekt door de Geest. Hij is uit God geboren. Hij is dus geen zondaar en kon derhalve ook niet zondigen!
Wie daar goed over nadenkt wordt vervuld met ontzag voor het aardse leven van de Heiland: dat moet een bijna ondraag'lijke last geweest zijn!


In het MattheŁs-evangelie wordt de bijzonderheid van de geboorte van Christus kort en bondig samengevat: "De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl Zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest" (vers 18).
Hier moeten wij onmiddelijk denken aan het zaad van de vrouw, zoals aangekondigd in Genesis 3:15. Wij vinden hier de "moederbelofte" van de Verlosser. De apostel Paulus schrijft later: "Toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw..." (Galaten 4:4).
Uiteraard heeft "de vrouw" in de eerste plaats betrekking op Maria, de moeder van Jezus. Maar toch... ligt hier ook niet een diepere betekenis in? Wij weten uit tal van andere Schriftplaatsen, dat het volk van IsraŽl gezien wordt als de vrouw... in Openbaring 12 zelfs als een vrouw die een kind baart!
In Zijn gestalte als Mens is de Messias geboren uit IsraŽl. Hij is een Jood uit de stam Juda.
In oude tijden reeds hebben verscheidene rabbijnen van het Joodse volk geloofd in de bovennatuurlijke afkomst van de Messias.
In Romeinen 9:5 zegt Paulus: "...en uit hen (= IsraŽl) is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles, God, te prijzen tot in eeuwigheid!"
Het "zaad van de vrouw" is dus de Zoon van God. De Schepper, die het mensenkleed aandeed om het werk der verlossing tot stand te brengen.


Het Markus-evangelie tenslotte vermeldt niets over de geboorte c.q. afkomst van de Here Jezus. Het verslag begint met de heraut van Christus, Johannes de Doper, en gaat direct verder met de doop van de Here Jezus in de Jordaan. Deze doop is het officiŽle begin van Zijn aardse bediening. De reden van dit alles is ongetwijfeld gelegen in het karakter van dit evangelie. Het doel van de beschrijving naar Markus is namelijk om de Messias voor te stellen als de gehoorzame Dienstknecht van God. Zijn mensenkleed was tegelijk een slavenkleed! In dit evangelie staan de meeste daden van de Heer opgetekend. Voor een slaaf is dat belangrijk. Het doet er niet toe wie hij is of waar hij vandaan komt; er wordt maar ťťn ding van hem verlangd: gehoorzaamheid aan zijn meester, doen wat zijn opdrachtgever zegt. Welnu, de Here Jezus is de-van-God-gezondene om Zijn taak op aarde te volbrengen. Niets deed Hij uit Zichzelf. In alles was Hij volkomen toegewijd en gehoorzaam aan de hemelse Vader.
Hij moest een dubbele vernedering ondergaan als Dienaar van God en van... de mens!
In Markus 10:45 zegt de Heiland: "Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en Zijn leven te geven als een losprijs voor velen."

voor meer bijbelstudies kunt u hier klikken


terug naar homepage
homepage
wilt u reageren?
wilt u reageren?