luchtfoto van Israel
door: P.A.Slagter

"In die dagen en te dien tijde, luidt het woord des HEREN, zullen de Israëlieten komen, zij en de JudeŽrs tezamen; al wenend zullen zij voortgaan en de HERE, hun God, zoeken; naar Sion zullen zij vragen, op de weg hierheen zal hun aangezicht (gericht) zijn; zij komen en zoeken gemeenschap met de HERE in een eeuwig verbond,dat niet zal vergeten worden" (Jeremia 50:4,5).

Gans Israël
Wij hebben het in de geschiedenis meegemaakt, dat Gods Geest harten veranderde en er in korte tijd vele mensen tot geloof kwamen in de Here Jezus Christus. We zien het ook in onze tijd nog in landen aan de andere kant van de wereld, in AziŽ en Afrika bijvoorbeeld.
Nooit echter is het voorgekomen, dat een heel volk tot bekering kwam en ging wandelen in Gods wegen en Zijn heerlijkheid uitstraalde. Hier, in Jeremia 50, is dat wel het geval: de Israëlieten en de JudeŽrs tezamen zullen de HERE, hun God, zoeken. Natuurlijk zijn we blij, dat er altijd Israëlieten en JudeŽrs zijn geweest, die gered werden. Daarmee is ook Romeinen 11:25 bevestigd, nl. dat er een overblijfsel is naar de verkiezing der genade. Maar als volk in z'n geheel heeft IsraŠČŠl zich tot op vandaag nog niet bekeerd tot God en hebben zij geweigerd de Here Jezus als Messias te aanvaarden, ja, horen zelfs Zijn Naam liever niet!
Toch zegt Romeinen 11:26 duidelijk: "en aldus zal 'gans Israël' behouden worden". Hierbij moet wel worden aangetekend, dat dit 'gans Israël' hier een 'shear' is, een rest, een overblijfsel van het oude Israël, zoals de Bijbel zegt in Romeinen 9: "Al was het getal der kinderen Israëls als het zand der zee, het overschot zal behouden worden" (vs. 27). Deze geweldige ommekeer is uniek in de geschiedenis en kent zijn weerga niet.

Door verdrukking heen
Deze verandering zal tot stand komen door een pijnlijk proces, in de Tenach (Oude Testament) aangeduid als "een tijd van benauwdheid voor Jakob" (Jer.30:7) en in het Nieuwe Testament als "de grote verdrukking" (Matt.24). Jeremia had het volk gewaarschuwd, dat het in gevangenschap zou worden weggevoerd vanwege hun ongehoorzaamheid, en in hoofdstuk 25:11 en 12 zegt de profeet, dat de ballingschap 70 jaar zou duren (Zie ook Dan.9:2). Daarna zou God de koning van Babel bezoeken (Jer.50:18,19), en Israël toestaan terug te keren. Deze woorden zijn in het verleden slechts gedeeltelijk vervuld. In de toekomst zullen de Israëlieten uit alle landen worden verzameld. Wanneer zal dat gebeuren? "In die dagen en te dien tijde", zegt Jeremia. Dit zijn uitdrukkingen, die ons verwijzen naar de herfst van de wereldgeschiedenis als God, na veel moeite, mislukking en teleurstelling, zal ingrijpen en een totaal nieuwe situatie zal brengen. Kortom: als de Here Jezus komt om voor Israël "tijden van verademing" te brengen, en de "tijden van de wederoprichting aller dingen" worden vervuld (zie Hand.3). De wereld van de eindtijd zal, evenals in de dagen van Jeremia, de naam 'Babel' dragen (Openb.17,18), zodat het niet verwonderlijk is, dat in deze kontekst gesproken wordt over de finale terugkeer der Israëlieten. Als Babel definitief aan z'n einde komt, zal Israël definitief hersteld worden.

God werkt Zijn plan uit, de tijden en gelegenheden zijn in Zijn machtige hand. Wij weten, dat het niet lang meer zal duren of het stilzwijgen van God wordt doorbroken en Hij zal in de Persoon van Jezus Christus Zijn eindtijdprogramma afwikkelen. De boekrol is in Zijn hand (Openb.5)! Naar Sion zullen zij vragen... 'Sion' is de naam van dat wat zo nauw verbonden is met elke Israëliet. 'Sion' staat voor het Jeruzalem van God, en voor de omgeving van de Godsstad, en bovenal ook voor de Tempel, die eens op de berg stond en schitterde in heerlijkheid. Maar dat is sedert lang verdwenen. Sinds die tijd is het volk verstrooid geweest over de hele aarde. Hoe vaak is er in de landen van de ballingschap niet het verlangen geweest naar het thuisland, naar Sion. Het werd zelfs een hoopvolle groet: 'tot ziens volgend jaar in Jeruzalem'.

Opstanding van een heel volk
De aangehaalde verzen uit Jeremia 50 ademen een verlangende, gewillige geest van vernieuwing, en dat moet een oorzaak hebben. Vanwaar deze verandering van gezindheid? Het antwoord op deze vraag vinden wij in Jeremia 31, waar de profeet zegt: "Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn" (vers 33, zie ook Jer.24:7, Ezech.37:26,27). De HERE zegt: "in hun hart", harten van vlees en niet op stenen tafelen. Niet zomaar een reformatie, maar een transformatie, een nieuwe geboorte, de opstanding van een volk! En dat is het doel van God! De kracht van de opstanding van de Here Jezus zal ervaren worden in de wedergeboorte van een volk.
Gods Geest zal een groot werk doen, als een overblijfsel tenslotte in uiterste benauwdheid tot de HERE God zal roepen. Dan zullen al de beloften van God in vervulling gaan en Hijzelf zal uit de puinhopen van Israël iets nieuws maken... een nieuw volk in een nieuw land: "...al wenend zullen zij voortgaan". Tranen van verdriet en vreugde tegelijk. Zij herinneren zich hun eigenzinnigheid van weleer, en zijn nu werkelijk bekeerd, en verlangen God, de HERE, te dienen. De zonde en ongerechtigheid zullen vergeven zijn... weggedaan.
"In die dagen en te dien tijde,luidt het woord des HEREN, zal de ongerechtigheid van Israël gezocht worden, maar zij is er niet, en de zonden van Juda, maar zij zijn niet te vinden; want Ik zal vergeving schenken aan wie Ik doe overbljven" (Jer.50:20). Zonden zijn vergeven en tranen van verdriet worden tranen van blijdschap! In het verleden hebben velen gehuild zonder te gaan of te kunnen gaan. Vandaag gaan velen zonder te huilen... Het doel van hun terugkeer straks zal zijn, dat zij "de HERE, hun God, zoeken". Dat is het enige en juiste motief. Al het andere is bijzaak en wordt vanzelf ontvangen (zie Matt.6:33). In het spoor van Israël zullen ook de volkeren (d.i. een overblijfsel, Zach.14:16)komen en de HERE zoeken "opdat Hij ons lere aangaande Zijn wegen en opdat wij Zijn paden bewandelen" (Jes.2:3). Zij zullen gaan wandelen op de weg des vredes! De apostel Paulus zegt in Romeinen 9:12 "Betekent hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel temeer hun volheid!

voor meer bijbelstudies kunt u hier klikken