Als een arend die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken zo heeft hem de Here alleen geleid...

berglandschap
Abraham op de berg Moria
door: P.A.Slagter

Deze berg, gelegen in het "land van Moria" bepaalt ons bij een belangrijke gebeurtenis in het leven van Abraham. Misschien wel de belangrijkste...! De Here God gaat Abraham op de proef stellen.
Waarom deze beproeving? God kende Abraham toch... Hij wist toch wat er in zijn hart leefde? De Bijbel zegt: "de Here kent de Zijnen". En toch is er beproeving in het leven van de gelovigen... zoals bij Abraham.

Abraham krijgt nu de kans om te bewijzen, dat hij God liefheeft en Hem gehoorzamen wil. En dat bewijs zal tot eer van God zijn! Want Gods doel is altijd Zichzelf te verheerlijken... ook in en door de Zijnen heen. En als dat niet direct duidelijk is, dan in ieder geval later, als alles openbaar zal worden! (zie 1 Petr. 1: 6,7).

Hier ben ik...
God geeft Abraham de opdracht om Zijn Zoon te offeren. Izak was de "zoon der belofte" (zie Gen. 15:4, 17:18-21, 21:12). Al Gods beloften zouden vervuld worden in het zaad, dat door Izak komen zou. En nu...? Abraham vertrouwt op de HERE en op Zijn Woord, op Zijn beloften. Dat hij zich in het volste vertrouwen overgeeft aan God, dat blijkt uit wat hij tegen zijn knechten zegt: "Blijf gij hier met de ezel, terwijl ik en de jongen daarginds heengaan; wanneer we hebben aangebeden, zullen wij tot u terugkeren..." (vs. 5) Hoe kon Abraham dit zeggen? Immers, hij moest zijn zoon toch aan de HERE offeren? Hier blijkt het geloofsvertrouwen van Abraham. Hij geloofde rotsvast, dat hij mťt Izak zou terugkeren... omdat Gods beloften er lagen! Zo gingen die beiden tezamen...samen op weg: de weg van God! En Gods weg is de beste, de beste altijd! Dat betekent niet, dat niemand vragen heeft! Izak geeft het over aan zijn vader en Abraham geeft het weer over aan God. Zo mogen ook wij onze vragen overgeven aan onze hemelse Vader en erop vertrouwen, dat Hij alles ten goede zal uitwerken. We zijn als Gods kinderen op weg... naar de vervulling van al Gods beloften, voortvloeiende uit het volbrachte werk van de Here Jezus. En die beloften zijn rijk! Dat geeft ons leven perspectief.

Weloverwogen
Het belangrijke moment is aangebroken! Abraham is bereid om zijn eigen zoon als een brandoffer aan God terug te geven. Hij geloofde echter zonder meer in een goede afloop. Hoe is dat mogelijk? Abraham offert Isaak typologisch voor het offer dat Christus bracht
Lees daarvoor HebreeŽn 11:17-19. Abraham heeft er over nagedacht. Hij kende de beloften van God aangaande zijn geliefde zoon: "Door Izak zal men van nageslacht van u spreken...". Maar als Izak dood was, kon hij geen nageslacht verwekken... zodat Abraham ervan overtuigd raakte, dat hij Izak zou terugontvangen. God was immers bij machte hem uit de doden op te wekken..."en daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen". Als het aan Abraham gelegen had, dan had hij zijn zoon inderdaad aan de HERE teruggegeven. Hij bond Izak op het altaar en stond al klaar met het mes in de hand! Onvoorstelbaar. Op het allerlaatste moment verhindert God hem echter Izak de doodsteek toe te brengen: Abraham, Abraham! En dan klinkt het opnieuw: "Hier ben ik".

God voorziet zichzelf in een lam ten brandoffer...Abraham ziet een ram en offert hem in plaats van zijn zoon Izak. En zo wordt deze geschiedenis een geweldige heenwijzing naar het volbrachte werk van de Here Jezus Christus. In Abraham zien wij een beeld van de gehoorzaamheid van Christus (Fil. 2); Izak is een getuigenis van de vrijwillige overgave van Christus (Ps. 40:7-9, vgl. Hebr. 10:5); de ram spreekt van het plaatsvervangend offer, dat Christus heeft gebracht (2 Kor. 5:21). De Here Jezus Christus is Gods eniggeboren Zoon, de Geliefde. Hij was het "Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt". Hij ging niet "bij wijze van spreken", maar daadwerkelijk de dood in om op de 3e dag op te staan. En Hij is Degene in Wie en door Wie God al Zijn beloften heerlijk vervult! (vgl. Jes. 53:10)

De HERE zal erin voorzien
Abraham noemde die plaats: JaHWeH Jireh, de HERE zal erin voorzien, "waarom nog heden gezegd wordt: Op de berg des HEREN zal erin voorzien worden" (vs.14). tempelplein
De naam "Moria" betekent: gezien, gekozen door JaHWeH, in de zin van: De HERE liet er zijn oog op vallen! Op de berg Moria heeft de HERE voorzien. Eeuwen later zou de Here op een andere berg voorzien: Golgotha. En dat brengt ons tenslotte nog bij Jeruzalem. De berg Moria is de plaats waar Salomo de tempel bouwde (2 Kron.3:1). Deze berg heeft een profetische betekenis! Zie bijv. Zacharia 6:12. De Meerdere van Salomo zal de tempel bouwen op de juiste plaats! Daar waar God Zijn oog op liet vallen! Ook die tempel zal zijn naar Gods plan, zie EzechiŽl 40-48 en vooral 48:35! Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op (Gen. 22:4) en zag die plaats in de verte. De "derde" dag is de opstandingsdag. Niet alleen Christus is ten derde dage opgestaan, maar ook IsraŽl zal na twee dagen herleven, het zal worden opgericht en leven voor Gods aangezicht (Hosea 6). Dan zullen al Gods beloften voor het nageslacht van Abraham heerlijk worden vervuld... tot eer van God!

voor meer bijbelstudies kunt u hier klikken


terug naar homepage
homepage
wilt u reageren?
wilt u reageren?