Als je de Bijbel gaat lezen, liefst in de duidelijkste c.q de beste vertaling, dan begin je bij Gen.1, en zo mogelijk ook eerlijk objectief.Dan lees je van Zijn geweldig werk; het herstellen wat woest en ledig was geworden. Al wat bestaat tot in de kleinste vormen van leven, de materie en ten slotte de creatie van mens en dier in 6 dagen.Dan zie je dat Adam medewerker wordt van Deze Schepper doordat hij de dieren een naam mag geven. God leidt ze voor Adam langs en hij maakt ze soortbewust.
Adam reageert vrij logisch en stelt vast dat de dieren twee aan twee langs komen, terwijl hijzelf alleen is! God schiep hem uit het stof der aarde waarbij Hij Adam’s vrouw al in zijn lichaam verwerkt had! Hij geeft hun een plaats in Het Paradijs!

Maar er is meer! God vertelt hem niet dat er een opstandeling {satan, de tegenstander} is en vrij rondloopt.Het is nuttig daarover goed na te denken: God waarschuwt de mens niet voor de vader der leugen! Wel gebiedt Hij Adam niet te eten van de boom der kennis van goed en kwaad! Dat mag wel van de Andere Boom; die van de kennis van Leven en in het midden van de Hof staat!. Als Adam dan zijn vrouw geschonken krijgt, uit zijn ribbe gebouwd, dan heeft hij haar net zo lief als zichzelf met zijn uitspraak “Been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees!” Hij noemt haar Eva (man-in). En het is Eva die van Adam hoort dat zij niet van de boom der kennis van goed en kwaad mag eten omdat God dat verboden heeft! Zij wist niet dat de Boom des Levens in het midden van de Hof stond, althans zij wijst de verkeerde boom aan als satan haar benadert en haar vraagt wat God gezegd had. Zij raakt kennelijk in de war en besloot van de verkeerde boom te eten en gaf ook Adam te eten. Als God hen dan ter verantwoording roept blijkt dat Adam zich verdedigt en zegt: “Die vrouw, die Gij bij mij gegeven hebt, heeft mij gegeven en ik heb gegeten!”
Ook dit is een punt om goed te onthouden, want in feite stelt Adam God mede verantwoordelijk voor zijn misstap! Hij bleef zijn vrouw (de zondares) trouw! Adam wordt in de Bijbel tot driemaal toe ´zoon van God´ genoemd! Dit is in principe overeenkomend met Het Voornemen der Eeuwen van God om binnen Zijn tijdsbestek de mensen tot Zijn Kinderen te voeren! Van toen af tot op heden wordt dat Plan uitgevoerd met als Centrale Figuur Jezus de Christus! De Zoon van God werd al in Genesis 3:15 aangekondigd! Hij is de Enige Mens Die ook God, de eerstgeboren Creatuur is, want alles is Hem onderworpen! In Zijn Voornemen der Aaionen heeft God al rekening gehouden met het falen van de mens en neemt de volle verantwoording voor de uitkomst van Zijn Plan.

Jezus is de Enige Mens die Zijn Vader gehoorzaam was door Zich te offeren aan het kruis om vervolgens door de Kracht van God op te staan uit de dood, waardoor de zondeschuld van alle mensen werd afgelost en God Zijn Liefde jegens de mens toonde en allen die geloven dat Jezus hiermede een Voorbeeld geworden is voor onze wijze van leven en Hem daarin volgen, zullen dat gaan verstaan! Dat betekent: liefhebben naar Zijn Voorbeeld en inhoudelijk betekend dat lijden door onze onvolmaaktheid, en er toe leidt dat gehoorzaamheid geleerd wordt omdat door Zijn Genade en Liefde de Heilige Geest merkbaar in ons werkzaam wordt. Niemand kan kiezen voor God of onze Heer Jezus: Hij kiest jou, want niemand komt tot de Vader dan door Mij! Dat staat ook in dezelfde Bijbel, en als Hij jou gekozen heeft dan ga je dat merken omdat je leven dan stilaan verandert en verbetert, tot eer van de Vader en Zijn Zoon! Geleid worden door Zijn Geest is geen meester/knecht situatie, maar een Vader/kind verhouding die verzegeld is door Zijn Heilige Wil!
Als God Zijn Werk voltooid heeft, schept Hij ons een nieuwe aarde en hemel die niet meer ontheiligd kunnen worden, want de tegenstander is dan uitgeschakeld en tot stof vergaan! Zie Openb. 20:11-15.en 21:1.
De Almachtige God, Heer der hemelse legermachten zal dat doen, want Hij heeft gesproken in Zijn Woord dat antwoord geeft op alle vragen in gebed tot Hem gezonden. Ons sterven brengt geen scheiding meer, maar verandering tot Eeuwig Leven!


Het onkruid en het goede zaad. Beeld van God. God is liefde Hymne voor Corinthiërs De liefde van Vader en Zoon.