In Genesis 1:27 maakt God bekend dat Hij een mens schiep, man en vrouw in één gestalte.
   Het besef van de betekenis en het belang van die scheppingsdaad is bij mijn weten nooit voor het voetlicht gebracht.
   De mens was het enige schepsel dat door God met Zijn Heilige Handen is geformeerd en wederzijdse communicatie had.

Maakt God Zijn bedoeling en motivatie van de gehele schepping bekent met het sluitstuk mens en verwijst tevens naar
Zijn Eigen Menswording dat de basis wordt van het WOORD dat Hij ons in de er na komende eeuwen doet toekomen in
   Zijn Zoon.

Tevens wordt duidelijk dat JHWH, die geen begin noch einde kent, Zijn gestalte nooit zal laten verdwijnen uit Zijn
schepping waardoor ook de mens tot die volmaaktheid dient te komen. De mens, hoewel na de “overdekkende Cherub”
   geschapen, was zéér goed en bekwaam om de aarde waaruit hij gemaakt was te beheren. Hij werd als het ware een mede-
   werker van God doordat hij de dieren mocht benoemen en soort bewust maken.

Bij dit alles wist onze Schepper dat de Cherub zou vallen, dat Adam zou vallen, ja zelfs het einde van Zijn Voornemen
van de tijden der Eeuwen, want, zegt Hij, het Boek des Levens is reeds geschreven vóór de aarde gegrondvest werd!
   Dat Hij daarom ook de namen kent van de mensen die nog geboren moeten worden is volkomen helder!

Met bovenstaand gegeven is het duidelijk dat liefdeloosheid, eigen gerechtigheid en zelfverheffing de “gestalte naar
Zijn Beeld” aantast en bezoedelt. De eigenschappen geldingsdrang en begeerte naar macht en materie, het blinde oog dat
   de medemens niet als de afbeelding van God ziet maar als materie, gaan de mens beheersen omdat de Liefde
   ontbreekt.

God, de Schepper van hemel en aarde, is Liefde en kan Zich derhalve niet uitdelen. Daarom moet Liefde geboren worden,
geconcipieerd in de mens; hij moet van Boven opnieuw geboren worden waartoe God Zijn Woord gegeven heeft dat onder
   en bij ons woonde in menselijke gestalte: onze Heer en Meester, Jezus Christus.
   God heeft het lijden ingesteld als werktuig in Zijn handen waarmee hij ons formeert opbouwt en rijk maakt
   om de vrucht des Geestes, dat is Liefde, te ontvangen. Dan pas is volmaaktheid in zicht! Je wordt heel klein
   en eerbiedig bij het besef dat je zelf ook die Gestalte hebt bezoedeld en gekwetst omdat je jouw broeder
   niet zag als je naaste.
   Maar dank de Heere God voor Zijn Genade die groter blijkt dan de hele ellende van deze wereld.
   Het antwoord van elk “waarom” ligt bij de Almachtige alleen!
   Niemand komt tot de Vader dan door Mij, zegt Jezus Christus en Hij bid tot de Vader voor degenen
   die Gij Mij gegeven hebt opdat zij bewaard blijven wanneer de tijden der Eeuwen afgesloten worden,
   want dan komt Hij opnieuw bij ons wonen en mogen wij in Zijn Huis verkeren.
   Dan zullen de mensen doordrenkt zijn van Zijn Liefde, een band die niet verbroken kan worden.


Het onkruid en het goede zaad. God is liefde. Zoektocht naar de kennis van God? Hymne voor Corinthiërs De liefde van Vader en Zoon