“In den beginne”, zoals Gods Woord begint met de vermelding van Zijn daden die voor de mensheid van belang zijn. Daarbij zijn enkele frappante zaken verwoord die toch wat meer aandacht nodig hebben.
  • Om te beginnen wordt niet het creëren van water genoemd, maar zondermeer dat Gods Geest daarover zweefde. Was het water al eerder geschapen?
  • Ten tweede waren de eerste drie dagen van een ander soort licht dan daarna, want op de vierde dag werden zon, maan en sterren, met daarbij de andere hemellichamen gemaakt opdat zij scheiding maakten tussen de dag en de nacht, etc. Wat maakte de Lichtscheiding tussen de eerste, tweede en derde dag?
  • Ten derde blijkt uit de tekst van Gen. 26, (tweemaal 13!), dat God een gestalte had waarin Zijn Volheid woonde, terwijl het woordje “Ons” wijst op minstens twee verschijningsvormen. Zie de Wijsheid in Spreuken 8:21-36! God is Geest en heeft Zich een gestalte doen geboren worden in Zijn Zoon! De Wijsheid!
    Christus was in den beginne bij God. Zelfs vóór de grondlegging van de wereld!
  • Ten vierde was het God die de bomen plantte, inclusief de boom der kennis van Goed en kwaad. De conclusie ligt voor de hand dat het kwaad er al was. De boom maakte de kennis daarvan openbaar. De mens is dus niet de auteur van het kwaad.
  • Ten vijfde werd de mens als eenling gemaakt van het stof der aarde, gelijkend op de gestalte van God, en strikt genomen zijn alle mensen uit die ene voortgekomen omdat ook de vrouw uit de man genomen is. De mens is een afbeelding van het Beeld van Zijn Zoon!

De vraag rijst waarom die hulp als vrouw er pas bij kwam toen alle dierenparen door Adam vernoemd waren, waarmede hun soortbewustheid vast gelegd werd. Adam was een medewerker van God, dus volmaakt voor zijn functioneren, want God maakt niets wat niet volmaakt is! God Zelf stelt dat het niet goed was dat de Adam als eenling bestond en splitste hem in man en vrouw! Samen zijn ze daarom compleet mens. Een vrouw genomen hebbende kun je er niet meer vanaf! Daarom schept Hij iets nieuws: zie Jer. 31:22. Eva werd Adam gegeven als object van zijn liefde, want hij had haar lief als zichzelf. “Been van mijn been en vlees van mijn vlees”. Liefde tot God kan pas geboren worden als de mens zichzelf offert: zichzelf niet acht! Niemand heeft groter Liefde dan die zijn leven inzet…etc. De hele Bijbel door kunnen we ontdekken dat God Liefde is en daarom al Zijn daden Liefde tot motief hebben. Zijn daden bewijzen dus Zijn volmaaktheid.
Het stellen van de vraag naar de oorsprong van het kwaad zegt daarom meer over de vraagsteller dan over de kern van Gods handelen. Alle gedachten en daden die niet de liefde naar de Ander tot motief hebben zijn aanhaak-punten voor het kwaad, vandaar Zijn gebod om Hem lief te hebben met geheel uw hart, ziel en verstand.

Dus totaal! Hij vraagt u dus om in Hem gelijk te worden omdat die capaciteit reeds in u geschapen is als we gehoorzaam zijn! Uit gehoorzaam-zijn komt Zijn Liefde voort die Zijn Zoon, de Mens, Jezus op deze wereld bewezen heeft in de grootst mogelijke beproeving die een mens ooit kan ondergaan! Liefde bestendigt bij respons en aangezien Liefde Leven is, wordt het leven bestendigd. Zonder Liefde eindigt het leven door disharmonie, door het in de war raken van geest en verstand dat het lichaam afbreekt. De mens veroordeelt zichzelf en veroorzaakt eigen ondergang door ongehoorzaamheid.
Onze zonde ligt in het motief tot de overtreding die haar openbaar maakt. En zo heeft de eerste mens het kwaad leren kennen en bij zichzelf binnen gelaten. Eigenliefde was het motief want hij koos voor zijn vrouw Eva en verzaakte Gods Liefde. Totale Liefde tot God had dit onmogelijk gemaakt. De belichaming van het kwaad als schepsel van God, satan, zou geen macht over hem en ons gehad hebben. Wij hebben ons zelf in de smeltkroes geplaatst en het vuur daaronder ontstoken. Adam herinnert de Heere aan Zijn medeverantwoordelijkheid in zijn verweer: “De vrouw die Gij bij mij gegeven hebt heeft mij gegeven en ik heb gegeten”. Het verweer blijft hem zijn leven lang (930 jaar) bij.

Satan is geworden tot een werktuig in Gods Hand ter loutering en beproeving. Bovendien tot bestraffing als God de mens aan satan overgeeft, als een stok ter correctie, hoewel Zijn Liefde altijd blijkt als vergeving gevraagd wordt. Dan hanteert Hij Zijn staf ter ondersteuning (Psalm 23:5) Dan zal blijken dat God een Schepper en een Vader is Die van Zijn schepsels houdt en hen wil leiden door Zijn Geest tot de kennis Wie en Wat werkelijk is!
Eigenwaan en jaloezie hebben satan blind gemaakt voor Gods Liefde toen hij de aarde gereed moest maken voor de Zonen Gods die in aanleg boven hem zouden staan. Toen is het kwaad ontstaan door gebrek aan respons tot Gods Liefde dat doet vervallen aan de dood totdat die er niet meer is, het niets, want buiten God is er niets. God zet vijandschap tussen Eva’s zaad en het zaad van satan wiens kop vermorzeld zal worden. De weg naar volmaaktheid wordt langer omdat onze hiel vermorzeld is. Uit Eva’s zaad is God zelf in de gestalte van Zijn Zoon voortgekomen. Gods Plan is gekoppeld aan interactie van de mens; Hij geeft Liefde als respons op Zijn Liefde. Of is de eigenliefde van de mens soms groter? God is genadig om zonden te vergeven. Maar de gevolgen van de zonde hoeft Hij daarmee niet op te heffen en de doorwerking kan Hij nog geslachten lang door laten gaan. God beheerst en gebruikt nu het kwaad om de mens en daarmee Zijn gehele schepping te vervolmaken naar Zijn Voornemen: Satan is een instrument in Zijn Handen!

Hij heeft de mens gemaakt om Zijn erfgenaam te zijn en namens Hem de schepping te beheren.
Hij neemt de volle verantwoording op Zich door in Liefde voor de mens zichzelf te offeren. Het kwaad verzwolgen in de Liefde, bewezen in en door Christus, de Eerstgeborene aller creatuur. Hij heeft Zijn Vader respons gegeven op Zijn Liefde. Dat was een gebod. Door de Wil van de Vader kwam Hij op aarde Zijn Offer volbrengen als mens. Hoe vurig heeft Hij gebeden of die drinkbeker aan Hem voorbij mocht gaan! Het is Stefanus die Hem daarin volgt als hij gestenigd wordt tot de dood er op volgt terwijl hij bidt voor zijn vijanden. En het is Paulus die het mocht ontdekken en beschrijven in 1 Korinthe 13.
Daarom is God in Christus de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, de Beginner en Volmaker van Zijn Werken. Wat Hij maakt en geschapen heeft, zal Hij ook volmaken en op de achtste dag zeggen; “Zie, het is zéér goed!” Hij heeft de mens geboden: hebt uw vijanden lief en bidt voor hen die u haten opdat je volmaakt bent zoals je Maker volmaakt is! “Zie, Ik maak alle dingen nieuw,“ zegt de Schepper in Openb. 21: het is geschied of anders gezegd; het is gebeurd, want de tijd geldt niet voor de Eeuwige. Wat hier geschreven is, is niet nieuw en is al eeuwenlang gezegd in duizenden vormen. God heeft de mens goed gemaakt, maar de mens heeft vele bedenkingen, alleen het vrijwillig Offer van Jezus creëert een wereld vol Liefde!

Het onkruid en het goede zaad. Beeld van God. God is liefde. Zoektocht naar de kennis van God? De liefde van Vader en Zoon.