n.a.v. MattheŁs 13:24-30

Een gelijkenis door de Here Jezus zelf uitgelegd en toegelicht.
Dit feit op zich staaft de duidelijkheid en daarmee het verstaan. Een andere uitleg is geen waarheid.
De Here Zelf zaait het goede tarwe; Hij is tenslotte het Brood des Levens, maar geeft het brood niet kant en klaar doch laat het groeien in de mens die hongerig is om naar waarheid te leven. Hij zaait het in de harten van mensen met een openheid als een kind.
Maar deze mens leeft in een vijandige wereld, het land van de vorst van deze aioon die de koninkrijken der aarde bezit. Een heerser die de mens wil uitroeien vóór dat deze ingelijfd wordt in Gods Liefde: de vijand!

Deze vijand kan het zaaien van de Here Jezus niet ongedaan maken, maar listig als hij is zaait hij Zizane: een wilde tarwe, dat sprekend lijkt op gecultiveerde tarwe voor ons brood.
Het is dan ook moeilijk van elkaar te onderscheiden. Pas als de oogsttijd aanbreekt kan het verschil duidelijk gezien worden. De goede tarwe wordt licht van kleur; en velden wit om te oogsten! Het onkruid daarentegen wordt zwart van kleur en dat wordt dan ook als eerste verzamelt om te worden verbrand. Terwijl daarna het goede koren geoogst en in de schuur van de Zaaier geborgen wordt, want zaaien uit Liefde brengt véél vrucht voort. Vandaar de toevoeging Ēop dat niet één verloren ga!Ē

Hoewel de Here Jezus deze gelijkenis uitspreekt ten gehore van Israël en zijn leiders:

Het adderenbroedsel en kinderen van de duivel: (zie Matth 3:7- 12, 12:34, 23:33.)
Is het tevens een profetisch Woord voor de eindtijdverleiders die de opstanding van Jezus Christus verloochenen, en de anti-christ die ontkent dat God een Zoon heeft. (1 Joh.2: 22) zoals satans zaad zal doen.
Zij die verzegeld zijn door de Heilige Geest, vanwege het Woord van God, en zij die zich zonder eigenbelang voor Jezus Christus gelooft en gewerkt hebben, kunnen dat niet door schone schijn van woorden, want zij dragen de Waarheid in het hart. Het zijn de vruchten van het goede zaad waarvan niet één uit Zijn Handen valt.
De Here waarschuwt ons om goed op te letten, onze geest te scherpen om te kunnen zien wie de verleiders zijn. Om het verschil te zien tussen wat stoelt op het Woord van God en wat daarop een schijn van gelijkheid vertoont. Ook in het verkondigen van het Evangelie hebben we ďspindoktersĒ die de waarheid verdraaien, mooier voorstellen met vrome woorden of het voor hun toehoorders begrijpelijker maken. Evenals vele wetenschappers, theologen, religieus geschoolden, historici en archeologen gebruiken graag Bijbelse argumenten om hun theorie een gewicht van juistheid te geven. Doet de wapenrusting Gods aan, zegt Paulus: Ef.6: 11-13.

Als we de gelijkenis van Matth. 13 :24-30 aandachtig lezen dan kunnen we ontdekken dat de Here Jezus wist dat die vijandige zaaier zou komen. Hij is het toch Die vijandschap zet tussen Eva en de satan! Want met Eva wilden we toch kennis nemen van goed en kwaad? En daarna vijandschap zet tussen het zaad van satan en het zaad van Eva, waarmee Hij toen al liet blijken dat het probleem van goed en kwaad door Zijn Zoon zou worden opgelost, want de mens was niet geschapen om de kennis van goed en kwaad om te gaan.
Het gevolg is dat ons de verzenen vermorzeld worden: je kan bijna niet meer vooruit komen en dus een lange weg te gaan, begeleid door het lijden en onder invloed van het kwaad.
Deswege is het lijden een gevolg van het kennisnemen van het kwaad dat de Here nu gebruikt om het goede zaad onder de druk van het onkruid op te laten groeien, zodat het zo sterk mogelijk wordt. Het goede zaad werd al gezaaid vůůr de grondlegging der wereld, want God kent ze bij name! De vraag waarom het lijden er is, wordt een vraag naar de bekende weg en met ons falen en gebreken doen we er nog een schepje bovenop, waardoor de ondergang op ons afstormt als God er niet was! Zijn Zoon was bereid die oorzaak van onze ondergang op zich te nemen:
de wil van de Vader te doen en dat is ook het enige wat God van ons vraagt.
Voor Zijn Zoon Jezus betekende het gehoorzaamheid tot de dood er op volgt, waarmee de hindernis om tot God te komen werd weggedaan. Hij wist waarover Hij sprak, want Zijn leven was een en al lijden. Je zal maar moeten leven met het zicht op de marteling aan het kruis! Ook de verdwaasde en verdwaalde mensen om Hem heen deden Hem pijn. Vandaar Zijn ijver om te genezen en te herstellen waar Hij kon. Door het geloof in Zijn Vader wist Hij ook wat het resultaat zou zijn. Door Zijn Offer bracht Hij ons weer bij de Vader, gereinigd door Zijn bloed en ontlast van het kwade zaad.
De Vader, Die Liefde is, kan nu in ons die liefde doen geboren worden in een band van Geest en Waarheid, zoals Zoon tot de Vader nl. volmaakt en dat laat geen ruimte voor het onkruid!
Dit was en is de enige weg om via het stof der aarde de mens gecreŽerd kon worden tot erfgenaam van God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Dan kunnen we Hem zien zoals Hij is en vallen we niet van schrik en ontzetting achterover maar voorover op de knieŽn in aanbiddende dank en vreugde voor Zijn Wijsheid en Almacht door de Geest der Liefde!
Hij zal Zijn Schepping voltooien en Zijn schepselen in heerlijkheid doen Leven!


Beeld van God. Zoektocht naar de kennis van God?       God is liefde. Hymne voor CorinthiŽrs De liefde van Vader en Zoon.