Het Evangelie, noodzaak en hoofdzaak

Door: P.A. Slagter

Verkondiging van het evangelie is noodzaak en hoofdzaak voor ieder mens. Het is de kern van de bijbelse boodschap, dat spreekt van de komst en het volbrachte werk van de Here Jezus Christus.

Noodzaak
Waarom is het Evangelie een 'blijde' boodschap? Omdat het spreekt van verlossing, en dat is wat een mens nodig heeft. In Romeinen 3:23 zegt Paulus: "Want allen (d.i. Joden en heidenen) hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods". De Here Jezus Christus kwam op aarde als Verlosser, om te sterven voor de zonden der wereld.
Daarvan getuigt Johannes de Doper in Johannes 1: "Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt." (vs. 29) Dit is tegen de Joodse achtergrond een zeer bijzondere uitspraak, zoals we kunnen opmaken uit Hebreeėn 10:1-10. Het bloed van bokken en stieren reikte niet verder dan de bedekking van zonden. Het bijzondere van het ware offer, dat Jezus bracht, is dat Zijn bloed reinigt van alle zonde (1 Joh. 1:7).
Alle mensen zijn zondaren en het is dus nodig dat zij verlost worden/ behouden worden om in Gods gemeenschap te kunnen worden opgenomen.
In Titus 2:11 staat: "De genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen...". Christus is voor de mens gemaakt tot zonde, opdat hij gerechtvaardigd kon worden en zou kunnen elen in Gods heerlijkheid. (vgl. 2 Kor. 5:21) En omdat het Evangelie een noodzaak is, wordt het dus vanzelf ook een hoofdzaak.

Hoofdzaak
Een paar keer komen we in de Bijbel een kernachtige uitspraak tegen: "Al wie de Naam des HEREN aanroept, zal behouden worden".
Het aanroepen van deze Naam veronderstelt overgave aan God, Wie deze Naam toebehoort.
Toch heeft God dit via Mozes uitdrukkelijk geboden. In Exodus 3:13-15 kunnen we dat lezen. De naam van God is JaHWeH, HERE (Ik ben) en in vers 15 zegt God: "Dit is Mijn Naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht." Dat Israėl dit terzijde gesteld heeft “uit ontzag voor Zijn Naam“ is dus ingegeven door menselijke overwegingen: "...hun ontzag voor Mij is een aangeleerd gebod van mensen" (Jes. 29:13). Dat doet God veel verdriet.
Als God de grootste stap in Zijn nederbuigende liefde doet door een lichaam van vlees en bloed aan te nemen en tot Zijn volk/ deze wereld te gaan, wordt benadrukt, dat Hij de 'Ik ben' is, de HERE. Hij heeft in het profetisch Woord al gezegd: "Ik, Ik ben de HERE, en buiten Mij is er geen Verlosser" (Jes. 43:11). De Here Jezus noemt Zichzelf diverse malen 'Ik ben'. God zou in Zijn Zoon het (beloofde) verlossingswerk tot stand brengen.
Zo is het gebeurd. En 'de Naam aanroepen' spreekt dus van overgave aan God, aan Jezus Christus, en Hem aanvaarden als Verlosser en Heer. Dat is de hoofdzaak.

Conclusie
Naast alle goede dingen die gedaan kunnen worden op christelijke gebied, is de hoofdzaak: verkondiging van de blijde boodschap. Waarom? Omdat het noodzakelijk is voor iedere zondaar om verlost te worden van de zonde en te komen in de gemeenschap met God in een eeuwig, onvergankelijk leven vol van heerlijkheid.
Voor het Joodse volk is dit een groot struikelblok: deze Naam wordt niet uitgesproken!

Het gaat er niet zozeer om wie het Evangelie verkondigt, maar veeleer dat het wordt gedaan. Want het geloof is uit het horen en het horen door het Woord van God.
De Here Jezus heeft destijds kernachtig de reden uitgesproken van de noodzaak en de hoofdzaak van de verkondiging toen Hij zei: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven." (Joh. 5:24)

God geve, dat nog velen de Christus mogen leren kennen als hun persoonlijke Verlosser en Heer!

      
terug naar homepage
homepage
wilt u reageren?
wilt u reageren?