gedichtenlogo

Hij kende de heilige Schriften,
van kindsbeen af

2 TimotheŘs 3:15

Zalig, wie in 's levens morgen
't Levend woord der grote Schrift-
Voor de klenen niet verborgen-
In de boezem wordt gegrift!
Wie het vragende oog mocht stralen
Vaak van wonderbare gloed,
Bij haar heilige verhalen,
Manna voor het jong gemoed.


Zalig, die in de eerste jaren,
't Hartgericht naar Gods gebo˘n,
Leerde op 't heilig beeld staren
Van de eenge Mensenzoon,
Die de wereld heeft bejegend
Met zijn Vaders vrede groet,
Die de kindren heeft gezegend,
De aard verloste met zijn bloed!

Want die indruk kan niet sterven,
En de weerklank van dat woord
Ruist, waar ooit de voet moog zwerven,
Door het mensenleven voort:
Echo uit het vroom verleden,
Vol geloof en rein genot;
Wekstem uit der kindsheid Eden,
Moederwoord en woord van God!

Laat de stille jonkheid wijken
Voor de storm van wilder jeugd,
En des jonglings hart bezwijken
In de doolhof ijdler vreugd;
Moog hij 't zachte snoer verbreken
Van de vaderlijke wet,
Reizen naar de vreemde streken,
Trots het moederlijk gebedů

Niet verloren, niet verloren,
In wiens reine kinderziel,
Als het Godszaad in zijn voren,
Eens dat woord des levens viel!
't Leeft, 't schiet op, 't zal vruchten dragen,
Schoon 't verstikt scheen en vermoord,
't Brengt in late najaarsdagen
Nog zin oogst en zegen voort!

Onvergeetlijk - schoon vergeten,
Onweerstaanbaar - schoon weerstaan,
Dringt vaak plotseling door 't geweten
Weer het woord der oude blaŕn;
In de nachtwaak, om de sponde
Van de zwerver daalt een klacht -
En de zondaar voelt zijn wonde,
En 't verlorenkind versmacht!

't Zijn de aandoenlijke verhalen,
En de lessen van weleer,
Ach, vernomen duizendmalen
En geschonden duizend keer.
't Is een psalmtoon van 't verleden,
't Is een klachte van het kruisů
En zijn ziel keert in gebeden,
En de boetling reist naar huis!

auteur: P.A. Genestet

Ingezonden door: G. Verhoef

And there was Mozes on the mountain...
Exodus 33:18

And there was Moses on the mountain, Asking God to let him see
A glance upon His presence, a little glimpse of majesty
Beyond all expectation but so great, so most divine
the light he saw was brighter then he had ever seen it shine.
And to think his eyes were covered when God would pass him by
The radiation of his skin was as the stars in the sky.
And I'm sure that this wondrous, miraculous event
holds more then a sentence, a casual intent.

And there was Moses on the mountain, Asking God to let him see
A glance upon His presence, a little glimpse of majesty
What Moses saw was not a dream, a reflection of the sun
The vision that he had that day showed an image of The One!
The Alpha and Omega, the beginning and end,
it brings me to Jesus, a heaven descent.
When I think of the meaning of this wondrous event
It shows more then a sentence, cause He's more then a friend.

Like Moses was standing, up there on that stone
I'm seeking your counsel before your heavenly throne.
For this rock is still there, there's a place I can stand
Right there in His shelter concealed with His hand.
I fall on my knee lift my hands up to thee
Your glory and splendor is all I can see

Like Moses was standing, up there on that stone
I'm seeking your counsel before your heavenly throne.
He knew law, I know Grace, but by basics the same,
climbing that mountain through faith in His Name.

My achievements, my efforts they don't mean a thing
They look good, it sounds great but make less of my King.
Ohh, It makes me feel humble it makes me feel small
Who are we to deny Him who was here first of all?

Like Moses was standing, up there on that stone
I'm seeking your counsel before your heavenly throne.
For this rock is still there, there's a place I can stand
Right there in His shelter concealed with His hand.
I can be in His presence, He opened the door
to a fullness of richness too great to explore.

auteur: L.Jansen-Koning

Schipper met Jezus

De levenszee zo stil en blak
noodt mij tot doelloos spelevaren.
De eigen koers wordt naarstig uitgezet
onder een mooie hemel, blauw en strak.
Wordt niet gedacht aan mogelijke gevaren,
maar aan genot, plezier en pret.

Alsdan de zee met wind in samenspel
de golven over 't schip doen jagen
en de wind raast loeiend door het want,
dan wordt het spelevaren tot een hel
en ga ik de Schipper hulp en bijstand vragen.
De koers verleggend naar 't veilig land.

*******

Wil Heer Jezus, in dit woeste stormgetij
mij leiden naar uw Levensstroom.
Beschut mij en voer mij op Uw weg.
Leer mij gaan met Uw kompas er bij,
opdat ik aan het kwaad ontkoom'
en mijn scheepje op Uw koersen leg.

Dan kan ik mij richten op Uw Haven
en elke dag Uw bakens peilen.
Ofschoon de storm mij tegenwerkt,
zal ik mij aan Uw Seinen laven
en hijs mijn vlag met al mijn zeilen,
zingend in vreugde, door U gesterkt!

auteur: P.J. Boelsma, soest


         gedichtenpagina!!
         pagina 1
         pagina 2
         pagina 3
         pagina 4
         pagina 5
         pagina 6
         pagina 7
         pagina 8
         pagina 9
        Heeft u gedichten die ik zou kunnen gebruiken om deze site uit te breiden
        dan kunt mij mailen via:
linda.jansen@ziggo.nl
          Bij voorbaat dank!


terug naar homepage
homepage