Genade voor nu en straks!
door: P.A.Slagter


Er was een grote verbondenheid tussen de apostel Paulus en de gelovigen in Filippi. Hij droeg hen op het hart. Zij waren deelgenoten van de aan hem verleende genade. Zij geloofden niet alleen, samen met Paulus, in Jezus Christus als hun Verlosser en Heer, maar zij deelden ook in de verdrukkingen die daar bij horen.

Paulus dankt God voor hun deelhebben aan de prediking van het Evangelie en is ervan overtuigd,
“…dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde zal voortzetten, tot op de dag van Christus Jezus” (vs. 6).

Gods werk gaat door.

Wat een heerlijke bemoediging geeft de apostel aan de Filippenzen en over hun hoofden heen ook aan ons! Het goede werk dat God begon, ook in ons persoonlijk leven, dat zal Hij voortzetten. Dat betekent zoveel als: God komt met een ieder van ons tot Zijn verheven doel. Hoe ons leven ook verloopt, wat er ook gebeurt… God laat niet varen, het werk, dat Zijn hand begon. God voert ons, zoals dat ook in andere Schriftplaatsen wordt gezegd, door alles heen tot de volmaaktheid. “Ten einde toe”, staat er. En dat ‘einde’ blijkt dan niet de dood te zijn, maar “de dag van Christus Jezus”. Dit is de dag van Zijn heerlijkheid, die in de toekomst geopenbaard zal worden. Dus: Gods werk in ons wordt voortgezet over de grens van het aardse leven heen… tot op die dag. Het is zoals een oud koortje eenvoudig weergeeft: ‘Dwars door het leven, dwars door de dood, brengt Hij mij in ’t hemels paradijs’.

Vooruitzicht.
Die zekerheid geeft ons leven perspectief. We kunnen met vertrouwen de nieuwe dag ingaan, de toekomst tegemoet. Terwijl we nu misschien nog zoveel tekortkomingen bespeuren in ons leven, mogen we desondanks moedig voorwaarts gaan, want het komt allemaal goed. God Zelf zal daar in Zijn grote genade voor zorgen!

“Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God…” (Efe. 2:8).

voor meer bijbelstudies kunt u hier klikken


terug naar homepage
homepage
wilt u reageren?
wilt u reageren?