deel1 deel2 deel3 deel4 deel5 deel6 deel7 deel8 deel9 deel10

God's plan in een notedop..._________door P.A.Slagter

Het wonderbare heilsplan van God. Deel 1

INLEIDING.

Talloze schriftplaatsen spreken op verschillende manieren over het Plan van God.
Woorden die in dit verband ook gebruikt worden zijn: de Raad van God, Zijn voornemen, e.d. Paulus zegt in Efeze 1:11, dat God in alles werkt "naar de Raad van Zijn wil". M.a.w.: God wil iets, Hij heeft Zich iets voorgenomen, Hij heeft een Plan bedacht en zal dat tot uitvoering brengen in de loop van de tijd.
Door het bestaan van deze wereld heen volvoert God Zijn Plan. De Bijbel spreekt ons daarvan.
De Bijbel is niet alleen de openbaring van God Zelf, maar ook van Zijn Plan.
Door de openbaring van het Woord leren wij de Persoon van God kennen en Zijn werken. Van onszelf weten wij daar niets van; alleen de Bijbel openbaart ons God! Daarom is het lezen en onderzoeken van Gods Woord het allerbelangrijkste voor elk kind van God. Daardoor ontvangen wij voedsel, kracht, inzicht en leren wij de Here God steeds beter kennen in Zijn volheid. Wij zullen daardoor opgroeien van kindschap naar zoonschap. We worden volwassen in het geloof. Mensen met wie God iets kan doen en aan wie God iets kan toevertrouwen, zoals Henoch, Noach, Abraham, Mozes, David...en zovele anderen. Zij waren, net als wij, zwak in zichzelf, arme, verloren zondaars, maar door het geloof gerechtvaardigd en door Gods grote genade gebruikt in de uitvoering van Zijn Plan. Van David staat geschreven in Handelingen 13: "Want David is, na voor zijn geslacht de Raad Gods gediend te hebben, ontslapen en bij zijn vaderen bijgezet" (vers 35).
Zo wil God ons ook gebruiken in deze tijd, in deze fase van het Heilsplan van God... tot eer van Zijn Naam. Broeders en zusters, dat is feitelijk onze levensroeping: Hem te dienen op de plaats waar wij gesteld zijn. Ieder, die daarop afdingt doet de hemelse Vader tekort en zit zichzelf in de weg!

STAP VOOR STAP.

In Jesaja 46 zegt de HERE: "...Mijn Raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen... Ik heb het gesproken, Ik doe het ook komen; Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering" (vers 10,11). God is vastbesloten om Zijn Plan te volvoeren en laat Zich door niets hinderen, zelfs niet door de grote tegenstander, de satan, die nog steeds de wereld in zijn macht heeft.Hebr.6:17 leert, dat Gods Raad onveranderlijk is. Zijn Raadsbesluit staat vast.
Hij komt tot Zijn doel door alle tijden heen, totdat het grote doel is bereikt: nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, vol van Gods heerlijkheid.
Als wij de Bijbel onderzoeken zullen wij ontdekken, dat God stap voor stap Zijn plannen ontvouwt en realiseert. In Genesis 1 vinden wij daarvan een blauwdruk. God formeerde de aarde niet in n dag, maar dag na dag was Hij bezig, totdat Hij kon zeggen: zie, het is zeer goed.
Toen kwam de 7e dag, de rustdag, een dag voor de Here Zelf. Zo volvoert God ook in een tijdsbestek van duizenden jaren (vanaf Adam zijn er nu bijna 6000 voorbij) Zijn plan. Telkens maakt Hij meer bekend in Zijn Woord en realiseert dat in deze wereld. God kondigt aan wat Hij zal gaan doen of wat er zal gebeuren (profetie) en doet het vervolgens ook (vervulling).

In de ene fase van Zijn Plan werkt God op deze manier, en in een volgende fase weer op een andere wijze (denk aan de onderscheiden werkzaamheden in Genesis 1). In Zijn Woord openbaart de Here God ons wt Hij in welke fase van Zijn Plan aan het doen is. Door de kracht van de Heilige Geest mogen wij die dingen (gaan) verstaan, als wij tenminste geloven wat Zijn Woord ons leert. Immers,
Ongeloof verblindt, geloof opent je ogen!

Wij willen het Plan van God vanaf het begin (Genesis) volgen tot het einde (Openbaring) aan de hand van 7 belangrijke personen in de Bijbel, nl. : Adam, Noach, Abraham, Mozes, David, Jezus, Paulus.... Christus.
Deze opsomming doet u zo misschien wat vreemd aan, maar later zal het allemaal wel duidelijk worden.

In het eerste hoofdstuk van de Bijbel, Genesis 1, lezen wij, dat God hemel en aarde geschapen heeft en de mens op de wereld heeft gezet. Het eerste mensenpaar, Adam en Eva, leefden in harmonie met God en daarom ook met elkaar en de natuur om hen heen. Deze rust en vrede werd echter wreed verstoord!

In Genesis 3 zien wij hoe het de satan gelukt Eva te verleiden om te eten van de boom der kennis van goed en kwaad. Ook Adam heeft daarvan gegeten en zo deed de zonde haar intrede in het menselijk geslacht. De zonde maakte scheiding tussen God en de mens en treft de hele mensheid, omdat iedereen uit Adam geboren is. Paulus gaat daar later in de Romeinenbrief uitvoerig op in.
In Genesis 3:8 lezen wij, dat "de mens en zijn vrouw" zich verborgen voor de Here God tussen het geboomte in de Hof. De Here echter zocht de mens op in Zijn zoekende liefde: "Waar zijt gij?" En dan doet Hij in vers 15 een geweldige belofte, namelijk, dat het "zaad van de vrouw" eens de satan zou overwinnen en de verlossing tot stand zou brengen.
Als wij de Bijbel verder lezen begrijpen wij, dat het hier ging om de beloofde Messias, de Verlosser: Jezus Christus.
Met deze belofte wordt feitelijk het verlossingsplan van God voor de mens in werking gezet. De eerste belangrijke persoon in het wonderbare heilsplan van God is dus: Adam.
(wordt vervolgd)

deel1 deel2 deel3 deel4 deel5 deel6 deel7 deel8 deel9 deel10 Deze artikelenserie is een weergave
van de brochure 'Gods Plan in een notedop',
geschreven door P.A. Slagter,
uitgave "Het Morgenrood".