P.A. Slagter
HEMELVAARTSDAG


Op 20 mei a.s. is het weer zover: 'hemelvaartsdag', een alom bekende dag. In ons land (en ook daarbuiten) betekent het in ieder geval voor de meeste mensen een dagje vrij. In menige kerk of gemeenschap wordt een dienst gehouden ter herinnering aan de Hemelvaart van Christus. In de Bijbel worden wij in gedachten meegevoerd naar de Olijfberg. Daar nam de Here Jezus 40 dagen na Zijn opstanding afscheid van Zijn discipelen en vertrok naar de hemel, de plaats waar Hij ook vandaan kwam, immers: Hij is van de hemel nedergedaald (Joh.6:38).Toch, en dat klinkt misschien merkwaardig, is het bijzondere van de "hemelvaartsdag" niet, dat de Here Jezus naar de hemel ging! Er zijn aanwijzingen, dat Hij reeds vóór de "hemelvaartsdag" in de hemel is geweest. Lees bijv. Johannes 20:16,17, waar Maria de verrezen Heer nog niet mag aanraken,"want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader...". Later wordt Hij wel aangeraakt en betast; Hij nodigt daar zelfs toe uit!
De Here Jezus is gestorven en vervolgens opgestaan, als zegel van Zijn volbrachte werk. En zonder aangeraakt te zijn door (zondig) mensenvlees is Hij opgevaren naar de hemel Hij is binnengegaan "in de hemel zelf, om thans, ons 'ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen..." (Hebr. 9:24).
Dit is de allereerste activiteit van de Heiland geweest na Zijn opstanding. Voordat Hij verder ging met Zijn werk verscheen de waarachtige Mens Jezus Christus voor de Majesteit des Vaders in de hoge. Ongetwijfeld heeft de Zoon des mensen daar de "Naam boven alle naam" ontvangen (Fil. 2:9). God heeft de gekruisigde Jezus "én tot Here en tot Christus" gemaakt (Hand. 2:36). Later getuigt de Here Jezus daarvan, als Hij zegt: "Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde".

BELANGRIJKE DAG
Het bijzondere van de hemelvaartsdag is dus niet zozeer, dat de Heer naar de hemel ging, alswel, dat er op die dag een einde kwam aan de zichtbare, lichamelijke aanwezigheid van de Here Jezus op aarde! Tevens was die dag het begin van een, in onze begrippen, lang verblijf in de hemel.
Zijn aardse bediening was voltooid; voorzover het stond in het teken van Zijn lijden. De belofte is, dat de Heer in de toekomst zal terugkeren om Zijn werk op aarde af te maken. Die bediening staat in het teken van Zijn heerlijkheid. Dat is helemaal in overeenstemming met het profetische Woord, zoals Petrus schrijft, nl. dat de Geest van Christus vooraf (dus voordat Hij lichamelijk in de wereld verscheen). "getuigenis gaf van al het lijden; dat over Christus komen zou, en van al de heerlijkheid daarna" (1Pet.1:11).

De gedachte is in het verleden ontstaan, dat de wederkomst van Christus heeft plaatsgevonden in de uitstorting van de Heilige Geest. Deze gedachten is echter in strijd met de belofte zelf: "Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen" (Hand.1:11). Hij zal dus lichamelijk, zichtbaar, naar de aarde terugkeren, en dat is ook wat uit andere Schriftplaatsen blijkt: "Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt, aan de oostzijde…"(Zach.14:4); "en zij zullen de Zoon des mensen zien op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid" (Matt.24:30); "Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken..." (Openb.1:7).
Wij zouden met enige vrijheid hooguit kunnen zeggen, dat deHeer tien dagen later in het verborgene is teruggekeerd naar de aarde, niet in de gestalte van Zijn opstandingslichaam, maar in de gedaante van de Geest. Deze uitspraak zou echter tot verkeerde conclusies kunnen leiden. Bovendien neemt het niet weg, dat de profetieën met betrekking tot de wederkomst van Christus wel degelijk een letterlijke betekenis hebben en dus nog vervuld moeten worden!

Het bijzondere van de hemelvaartsdag is dus als volgt samen te vatten:

  1. Op die dag eindigde de aardse, zichtbare bediening van de Here Jezus i.v.m. Zijn 1e komst.
  2. Het bepaalt ons bij Zijn verblijf in de hemel, gezeten ter rechterhand Gods.
  3. Deze dag wijst vooruit naar Zijn wederkomst in heerlijkheid om al de plannen van God te voleindigen.
De tijd tussen de Hemelvaart van Christus en Zijn wederkomst wordt gekenmerkt door het bijzonder werk van God in het kader van Zijn heilsplan, dat gericht is op het uitroepen van de gemeente, het Lichaam van Christus.

VERVULLING VAN PROFETIE
Het belangrijke van de Hemelvaart van Christus wordt nog eens onderstreept, doordat het de vervulling is van profetie. Psalm 110 begint met de bekende woorden: "Aldus luidt het woord des HEREN tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand...". Deze woorden zijn letterlijk vervuld toen de Here Jezus de aarde yerliet en Zijn intrek nam in de hemel. Psalm 110 wordt vele keren in het Nieuwe Testament geciteerd en toegepast op de persoon van Christus. Als deze Psalm begint met: " Aldus luidt het Woord des HEREN tot mijn Here...", dan moeten wij daarbij niet denken aan een gesprek tussen de Vader en de Zoon of iets dergelijks. Sommigen leggen dit vers uit als een conversatie tussen de Vader en de Zoon. De HERE (met hoofdletters)is, zo zegt men, de Vader, en de Here(met kleine letters) is dan de Zoon. Deze ultleg is echter zeer aanvechtbaar en m.i. ook onjuist en wel om twee redenen:
1e: De naam "Here" is de weergave van de vier Hebreeuwse letters (het zgn.tetragrammaton) "JHVH", meestal uitgesproken als: JaHVeH of JeHoVaH. De betekenis van deze naam is: Hij, Die is, de Zijnde, de Ik-ben. De HERE uit het Oude Testament is niemand anders dan Degene; Die wij kennen als de HereJezus! Dat blijkt overduidelijk als wij de teksten van het Oude Testament vergelijken met die van het Nieuwe Testament (Zie bijv. Jes. 44:6, 48:12, Joh.8:58, Openb.1:17,2:8 en 22:13). 2e: Er staat niet: De HERE zei tot mijn Here, maar: "Aldus luidt het woord des HEREN tot mijn Here…". De uitdrukking het "woord des HEREN" wijst eigenlijk op een Goddelijk besluit! De Messias zou Zich (na Zijn dood en opstanding) zetten aan de rechterhand van God. Het Woord des HEREN oftewel het Raadsbesluit van God zegt: "Zet u aan mijn rechterhand…". D.i. een opdracht in het kader van Gods Plan. Deze opdracht is nu juist op de hemelvaartsdag (letterlijk) vervuld! De vervulling van deze "opdracht" komt op meerdere plaatsen in de Bijbel aan de orde.

*Deuteronomium 31
In dit gedeelte zegt de HERE naar aanleiding van de ongehoorzaamheid van Israël het volgende: " ...Ik zal hen verlaten en Mijn aangezicht voor hen verbergen…"(vers 17, 18). Over de komst van de Heiland zegt Johannes: "Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen (Hs,1:11). Het gevolg hiervan is, dat de HERE Zich verborgen heeft voor Israël (en daardoor ook voor de wereld, op een overblijfsel na). Deze verberging heeft dus een duidelijke aanleidingen en klinkt ook door in de woorden van Hand.1 "...en een wolk onttrok Hem aan hun ogen" (vers 9).

* Hosea 5 en 6

Hier lezen we opnieuw over deze verberging van de HERE: "...lk zal heengaan, Ik wil wederkeren naar Mijn plaats…"(5.15). De Heer was van de hemel nedergedaald en zou daarheen terugkeren…totdat!! Dit "totdat" heeft betrekking op de bekering van Israël in de tijd van grote benauwdheid en verdrukking. Dan zal het gelovig overblijfsel roepen: "Komt, laat ons wederkeren tot de HERE! Want Hij heeft verscheurd, en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derde dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor Zijn aangezicht…" (6:12")

* Mattheus 26
In dit hoofdstuk lezen wij over het verhoor van de Messias voor de Joodse Raad. Vers 63 zegt: "En de hogepriester zeide tot Hem: Ik bezweer u bij de leende God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zoon van God". In vers 65 lezen wij dan dat dit genoeg was, want de hogepriester scheurt zijn kleding. De Heiland werd beschuldigd van godslastering en dat betekende de doodstraf.
Maar…daar tussenin (in vers 64) zegt de Here Jezus: "Doch Ik zeg u: van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken des hemels!". De Here Jezus geeft hier feitelijk een stukje "heilsgeschiedenis": Nu is Hij gezeten ter rechterhand Gods en straks zal Hij zichtbaar in deze wereld terugkeren.
Deze "Macht" is hier een uitdrukking van de Persoon van God. Het woord "Macht" zou je ook kunnen vertalen met "Kracht" (Grieks: dunamis). Het gaat namelijk om God, Die krachtig is. In God is de autoriteit over alle dingen en in die macht is Christus gezeten. Hij heeft de Naam boven alle naam ontvangen en is gesteld als Hoofd boven al wat is.

TER RECHTERHAND GODS
Hiermee is ook de inhoud weergegeven van de uitdrukking: "gezeten ter rechterhand Gods". Dat wil eigenlijk zeggen: 'gezeten in de macht van God'. De rechterhand of rechterarm wordt in de Bijbel dikwijls overdrachtelijk gebruikt en staat voor: kracht, heerschappij, hoogheid.
Wij moeten dus wel een beetje oppassen met de uitdrukking "aan de rechter hand van...". Het kan namelijk tot verkeerde gedachten leiden, Het is bijvoorbeeld niet zo, dat.als wij nu ineens de hemel zouden binnengaan, dat wij daar twee (menselijke) figuren zitten: God, de Vader op de troon en naast Hem aan Zijn rechterzijde de Here Jezus.
Deze gedachte kan, ook door bepaalde Bijbelgedeelten (zie bijv. Dan.7:13 en Openb. 5 ) wel eens op komen, maar is toch niet in overeenstemming met de rest van het geopenbaarde Woord. Immers, God is Geest en heeft Zich geopenbaard (lees: zichtbaar gemaakt) in de Here Jezus Christus…in de Zoon. De Zoon is de zichtbaarwording, de uitdrukking van God. Paulus zegt in de Kolossenzenbrief: "Want in Hem (Christus) woont al de volheid der godheid lichamelijk" (2:9). Johannes getuigt in hoofdstuk 1, vers18: "Niemand heeft ooit God gezien…" (Daniël dus eertijds ook niet!) "…de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen". schilderij
De komst van de Here Jezus was dus de zichtbaarwording van God in tijd en ruimte. Christus Jezus, in de gestalte Gods zijnde (Fil,2), heeft Zich ontledigd en de gestalte van een mens aangenomen. AIs mens was God op aarde, in de Persoon van Jezus. De Mens Christus Jezus is na Zijn opstanding uit de dood opgevaren ten hemel en Zijn figuur is daar nu zichtbaar in de heerlijkheid van God.
Dit zijn wonderbare dingen, die ons verstand verre te boven gaan, daarom is het goed onze gedachten af te stemmen op het Woord van God.

* Marcus 16
In vers 19 lezen wij: "De Here Jezus dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand Gods". Hier wordt ook gesproken over de hemelvaartsdag. De Here Jezus werd opgenomen in de hemel, staat er, en wii weten uit Hand. 1 hoe dat gebeurd is. Dat was een lichamelijke, zichtbare hemelvaart. Uit Marcus 16:19, blijkt dus, dat Psalm 110:1 letterlijk in vervulling gegaan is op de hemelvaartsdag.

* Lukas 24
In vers 50 en 51 lezen wij: "En Hij leidden hen naar buiten tot bij Betanië en Hij hief de handen omhoog en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde". Ook hier in het kort een beschrijving van wat later uitvoeriger aan de orde komt in Handelingen 1.
Nogmaals: uit die beschrijving blijkt, dat de Hemelvaart een lichamelijke aangelegenheid was. De Here ]ezus is niet zomaar opgelost in het niets ofzo, maar voor de ogen van de discipelen ("terwijl zij het zagen") opgevaren ten hemel. Er kwam een wolk aan te pas om Hem aan hun waarneming te onttrekken. Hun laatste blik was gericht op de verhoging van Christus.

ZOEKT DE DINGEN DIE BOVEN ZIJN
Het feit, dat Christus naar de hemel gegaan is, heeft voor ons, gelovigen, natuurlijk een geweldige betekenis. Wij zijn door het geloof in de Here Jezus één met Hem geworden. Eén in Zijn dood, Zijn opstanding en ook in Zijn verhoging.
In Efeze 2 lezen wij dat God ons in Zijn liefde en genade mede levend gemaakt heeft met Christus…en ons mede opgewekt heeft…en ons mede een plaats gegeven heeft in de hemelse gewesten, in Christus Jezus (vers 4-6). Dat bepaalt ons bij de bijzondere positie waarin wij door het geloof zijn terechtgekomen. Wij mogen daar nu reeds van genieten, elke dag opnieuw. In de toekomst zal God die "…overweldigende rijdkom Zijner genade tonen naar Zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus" (Efe.2:7).
In het eerste hoofdstuk van de Efezebrief bejubelt Paulus deze rijkdom: "Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei (beter:alle) geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus" (vers 3). Verderop bidt de apostel, dat gelovigen door (de) Geest van wijsheid en van openbaring Hem recht zullen kennen: "verlichte ogen des harten, zodat gij weet, welke hoop Zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is Zijner erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend de kracht is ana ons, die geloven…"(vers 17 ev.).
Het is triest, dat er zoveel gelovigen zijn, die zich nauwelijks bewust zijn van de wonderbare positie, die zij nu in Christus mogen bezitten. Want het feit, dat Hij in de hemel is, betekent ook dat wij (in Hem) in de hemel zijn. Daarom: Wii ziin hemelburgers op aarde!

God rekent, wat ons betreft, volledig met onze(hemelse) plaats in Christus, Zijn geliefde Zoon. En omdat Hij de Geliefde is, zijn wij "geliefden"! Omdat God in Hem een welbehagen heeft, heeft Hij een welbehagen in ons! Geen enkele roem in onszelf, het alles "uit Hem en door hem en tot Hem" en "wie roemt, roeme in de Here"!
Het is wel zaak en van uitermate groot belang, dat wij deze dingen in geloof volledig aanvaarden, zodat ons hart gaat overvloeien van dankzegging aan onze hemelse Vader. Waar Christus reeds verheerlijkt is in de hemel, daar delen wij nu reeds(!) in Zijn verheerlijking. Nog niet lichamelijk, maar wel geestelijk. Onze verheerlijking met en in Christus is reeds een feit! (vgl. Rom.8:30) Wij mogen ons daarom verheugen met grote vreugde. Bovendien zien wij uit naar de toekomst, want dan zal het allemaal ook een zichtbare realiteit worden.

HET OOG OMHOOG,
HET HART NAAR BOVEN
De apostel Paulus wil ons bewust maken van de betekenis van onze positie in Christus en de heerlijkheid daarvan. Hij wijst op de (praktische) consequentie van Christus' hemelvaart voor ons en schrijft in Kol.3: "indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn". De "dingen die boven zijn" komen tot ons door het Woord. De dingen zoeken die boven zijn is dan ook in de eerste plaats de Bijbel bestuderen om onderwezen te worden in de rijkdommen van Gods genade.
Daarin gaat het om vragen als: Waarom is de Here Jezus nu in de hemel? Welke positie bekleedt Hij nu? Wat is onze positie, als gelovigen in deze bedeling, in het licht van de verhoogde Christus? Wat is onze relatie met God? Wat heeft God ons in Christus geschonken? Welk erfdeel hebben wij met Hem? Wat betekent dat voor de Praktijk van ons leven hier op aarde? Wat is onze toekomst, onze bestemming in het Plan van God? Enzovoort! Kortom: stof tot nadenken genoeg in al deze vragen. Vragen, die voornamelijk beantwoord worden in de brieven van Paulus, omdat aan Hem het geheimenis geopenbaard is omtrent de roeping, het wezen, de positie en de toekomst van de Gemeente, het lichaam van Christus.

BELOFTE
Uiteraard houdt de hemelvaartsdag ook een geweldige belofte in voor de toekomst. Als de discipelen de Here Jezus nastaren zeggen de hemelse boodschappers: "Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen" (Hand. 1:11). Dat het hierbij gaat om de lichamelijke wederkomst van de Heer op aarde mag duidelijk zijn.
Maar de wederkomst van Christus bestaat uit meer facetten en heeft uiteraard niet alleen voor Israël en de wereld betekenis, maar ook voor de gemeente.

ZIJN KOMST VOOR DE GEMEENTE
Elk kind van God, dat leeft in overgave en toewijding aan de Heer, ziet met grote verwachting uit naar de wederkomst van Christus. Dan zal alles wat wij nu reeds geloven en zien met een geestelijk oog, heerlijke, zichtbare, voelbare werkelijkheid worden.
Dan zullen wij geopenbaard worden in de heerlijkheid, waaraan wij nu reeds deel gekregen hebben. De Gemeente zal dan gezien worden als een toonbeeld van Gods genade! Zijn heerlijkheid wordt dan uitgestraald in alle gelovigen, ja, in Christus hebben wij zelfs de ganse volheid der godheid ontvangen (zie Kol. 2:10).

Aangezien Christus als Hoofd bovenal wat is, gegeven is aan de Gemeente, die Zijn lichaam is (Efe.1:22-23), zullen wij dus delen in dat hoofdschap! De hoogste positie in de schepping is weggelegd voor Christus en Zijn Gemeente om daarin en van daaruit Gods majesteit en grootheid uit te dragen als een "volk tot lof Zijner heerlijkheid".
Daarom zijn wij te allen tijde vol goe- de moed. Wij zien op de Heer en op Zijn toekomst, want Zijn toekomst is onze toekomst!
Ons leven is nu reeds verborgen met Christus in God en "wanneer Christus verschijnt, Die ons leven is" zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid" (Kol. 3:4).
Dat is de machtige belofte van hemelvaartsdag voor ieder, die de Here Jezus persoonlijk kent als Zijn Heiland en Heer!

ZIJN KOMST VOOR
ISRAËL EN DE VOLKEREN
Zoals gezegd, de gebeurtenis op de hemelvaartsdag wijst vooral heen naar Zijn terugkeer op aarde.
Als het zover is zal die belofte letterlijk worden vervuld. Dat was al voorzegd door de profeet Zacharia: "Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt, aan de oostzijde…" (Hs.14:4). Heel duidelijk wordt hier dus die berg bedoeld, vanwaar Hij ten hemel gevaren is. Daarom is de toezegging van de engelen in Hand. 1 niet anders dan een bevestiging van het profetische Woord.
Israël, d.i. het land en de stad Jeruzalem, bevindt zich in die tijd in een miserabele situatie, zoals uit Zacharia 14 ook blijkt. De stad is omsingeld en "zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen worden geschonden" (vers 2). Maar als het dieptepunt van Israëls geschiedenis en die van Jeruzalem met deze heidense vertreding zal zijn bereikt, dan trekt de HERE uit als Verlosser en Strijder voor het overblijfsel van Zijn volk. Hij zal (lichamelijk) terugkeren en Zijn stad ontzetten van de vijand en de heidense legers verslaan. Dit is de tijd waarover de Here Jezus Zelf ook sprak in Zijn rede over de laatste dingen: "Zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid".
Op indrukwekkende wijze zal de HERE als Redder voor Sion verschijnen en vanaf dat moment zullen al Gods heerlijke beloften omtrent het herstel van Israël naar Zijn Goddelijke wil krachtig en definitief worden vervuld. Jeremia zegt: "De stad zal op haar puinheuvel herbouwd worden en de burcht op zijn rechte plaats tronen" (Hs 30:18) De "burcht" is hier een aanduiding van de tempel, die in de toekomst door de Spruit zal worden gebouwd. En "dan zal het loflied uit hun midden opstijgen, vreugdegedruis..."(vs.19)

In Zacharia 14:9 staat: "en de HERE zal Koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de HERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige". De Koning der Joden zal regeren "van zee tot zee en van de Rivier tot het uiterste der aarde" (Ps.72). Heel de wereld, alle volkeren zullen aan Hem onderworpen zijn. Zij zullen tot dicipelschap gebracht worden en door de preisterlijke bediening van de Israëlieten leren onderhouden al wat de Here geboden heeft (Matt. 28). Alle aandacht zal in de toekomst op de Heer gericht zijn. Hij zal de Enige zijn. Iedereen zal Hem kennen en zich voor hem neerbuigen in aanbidding en lofprijzing. Ijn Naam zal geheiligd worden tot eer van God. Immers, Hij heeft de Naam boven alle naam ontvangen, "opdat in de Naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel zijn, en op de aarde en onder de aarde, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader" (Fil. 2:10-11).

Dan zal de aarde "vol worden van de kennis van des HEREN heerlijkheid, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken".
Maranatha!

(Het bovenstaande artikel is afkomstig uit het magazine AMEN, nr April 1997).
terug naar homepage
homepage
bijbelstudie: William MacDonald
bijbelstudie:
Genade!
door: William MacDonald
bijbelstudie: Hoite Slagter
bijbelstudie:
Het Woord aan
het woord
door: Hoite Slagter
bijbelstudie: P.A. Slagter
bijbelstudie:
wo(o)rdwijzer
door: P.A. Slagter