“Ik ben de eerste en de laatste...”

Deze woorden van de HERE, Koning en Verlosser van Israël (Jes. 44:6), klinken tegenstrijdig.
Hoe kan iemand de eerste zijn en ook de laatste?
In hoofdstuk 48:12 staat er nog bij: “Ik ben Dezelfde”.


Het geheim van deze woorden ontdekken we in het Nieuwe Testament, waar we het getuigenis van de Messias vinden. In het boek Openbaring klinkt tot driemaal toe de stem van de Zoon, de opgestane en verheerlijkte Heer: “Ik ben de eerste en de laatste...” (Openb. 1:17, 2:8 en 22:13) In de laatste tekst staat er nog iets bij: “Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.”
Hierin wordt op drie-voudige wijze de majesteit van de Messias aangeduid. De ‘alfa’ en de ‘omega’ zijn respectievelijk de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet, waarin het Nieuwe Testament is opgetekend. Hij is dus het Woord in eigen Persoon. Vervolgens is Hij de eerste en de laatste: de oorsprong van alles en ook het doel. Tenslotte is Hij het begin, de Schepper, en het einde, de Voleinder.

In werkelijkheid blijkt de tegenstelling dus eigenlijk een eenheid te zijn.
In Genesis vinden we hiervan een indrukwekkende afschaduwing. In hoofdstuk 35 lezen we van Rachel, die een zoon baart en daarbij het leven laat. Zij geeft hem de naam Ben-Oni (= Zoon van mijn smart/lijden). Zijn vader, Jakob, noemt hem later: Benjamin (= Zoon van mijn rechterhand). Verschillende namen, maar één en dezelfde persoon. De smart en het lijden wijzen op vernedering, verdriet, dood. De rechterhand wijst op verhoging, vreugde, verheerlijking.
Wat een geweldig type van de Here Jezus Christus. Hij is de Vernederde, die geleden heeft en gestorven is. Maar Hij is ook de opgestane Heer, de Verhoogde, die leeft en zit ter rechterhand Gods!

Zo zien we, dat ‘eerste en laatste’ geen tegenstelling is, maar een wonderlijke eenheid in de Persoon van Jezus Christus. Hij is het glanzende Middelpunt van Gods woorden en werken.
Hij staat centraal in de Bijbel. Hij is het begin en het einde van Israëls geschiedenis en die der wereld. Ja, voor elke gelovige geldt: Hij is met mij begonnen, Hij gaat met mij mee en Hij zal ook met mij eindigen: “...alle dingen zijn uit Hem en door Hem en tot Hem.”

Peter Slagter
      
terug naar homepage
homepage
wilt u reageren?
wilt u reageren?