"De genade Gods is verschenen,
heilbrengend
voor alle mensen"

(Titus 2:11)

Kerstfeest...waarom?!

Viert u kerstfeest omdat u het altijd zo gedaan heeft of omdat het zo gezellig is om weer eens samen te zijn? Of vindt u dat het goed is om te doen omdat iedereen dan een beetje aardiger is tegen elkaar.
Om samen om een kribbe te staan kijken naar een klein kindje en dan te denken aan vrede is erg simpel.
Heeft u zich ooit wel eens voorgesteld dat het heel wat meer zou kosten dan een kerstboom en goede intenties om vrede te brengen
Durft u verder te kijken....?

Waarom vieren we kerstfeest?
Helaas zijn veel mensen de werkelijke reden van kerst en pasen vergeten of weten gewoon niet beter dan dat het een tijd is van gezellig samen zijn of weer een paar extra vrije dagen en dat is toch ook wel leuk.
Maar er is meer, véél meer...

De geboorte van de Messias....deel 1 ______________________________door P.A. Slagter

IMMANUËL


Al direct bij de geboorte van de Here Jezus Christus wordt duidelijk verwezen naar Zijn hemelse afkomst. Dat wil zeggen: wij worden onmiddelijk bepaald bij het feit, dat Jezus niet zomaar een mens is, maar een bijzondere Persoon. Hij wordt ons namelijk voorgesteld als God en Mens.
Dat maakt Hem ook tot een unieke Persoon. Jezus is niet een mens, waarin Goddelijke kwaliteiten openbaar werden; ook is het niet zo, dat Hij op een bijzondere wijze door God gebruikt werd of dat Hij een bijzondere zalving van de Geest ontving, of iets dergelijks. Nee, Hij is niet een mens die door God gebruikt is, Hij is veel meer, Hij is God, geopenbaard in het vlees! Daarom is er ook slechts ťťn Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Een (be)middelaar is iemand, die tussen en namens twee partijen optreedt; hij moet voor beide partijen aanvaardbaar zijn en ze ook beide kunnen vertegenwoordigen. Welnu, dit alles geldt voor de Here Jezus. Hij kan God vertegenwoordigen, want Hij is de Zoon van God en Hij kan de mens vertegenwoordigen, want Hij is de Zoon des mensen. Hij is volkomen God en volkomen mens, dus voor beide "partijen" aanvaardbaar.
Hij is: God met ons!

De blijde boodschap van Zijn komst in deze wereld bestaat uit vier delen. Vier Evangelisten die, ieder op hun eigen (door de Geest geÔnspireerde) manier, van Hem getuigen. Van vier verschillende kanten worden de schijnwerpers op de Persoon van Christus gericht, zodat Hij in het volle licht komt te staan.

Het Johannes-evangelie vermeldt geen geslachtsregister, maar getuigt wel van Zijn afkomst:

"In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God." (vers 1)

Uit het vervolg van deze passage blijkt, dat het "Woord" ons brengt bij de Schepper, immers: "...alle dingen zijn door het Woord geworden..." (vers 3). Hiermee wordt de verbinding gelegd met Genesis 1. In het eerste Bijbelboek ligt de nadruk op het werk van de Schepper, in Johannes 1 op de Persoon van de Schepper.
En dan blijkt, dat de Schepper Zelf is nedergedaald als Mens: "Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond...". Letterijk: ge-tabernakel-d, gewoond als in een tent. De komst van Jezus is de komst van God Zelf als Mens op aarde.
Vandaar dat Johannes zegt: "..en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid." (vers 14)

In het Lukas-evangelie wordt de vleeswording nader omschreven. Maria ontvangt van de engel GabriŽl de mededeling, dat zij op wonderlijke wijze een Zoon zou baren:

"De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden." (Hs.1:35)

Eigenlijk zouden wij hier, net als Mozes, de "schoenen van de voeten" moeten doen, omdat we heilige grond betreden.
Het zal wel altijd een geheim blijven hoe de verwekking heeft plaatsgevonden en biologisch gezien tot stand gekomen is.. ťťn ding is zeker: het is gebeurd en het is wonderbaar!

Wat hieruit wel verklaard wordt, zonder dat we het 'begrijpen', is, wat er van de Zoon geschreven staat in de HebreeŽn-brief: Hs.2:14 "Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij 'op gelijke wijze' daaraan deel gekregen..." Hs.4:15 "Want wij hebben geen Hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar ťťn, die in alle dingen 'op gelijke wijze' (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen."

Hoewel Hij volkomen deel gekregen heeft aan het menselijk leven, was Hij niet uit de mens, maar uit God! Hij was ook in dat opzicht duidelijk "gescheiden van de zondaren." (Hebr. 7:26)
Alle mensen zijn zondaren, omdat zij uit Adam zijn, verwekt door het vlees. De Here Jezus echter is verwekt door de Geest. Hij is uit God geboren. Hij is dus geen zondaar en kon derhalve ook niet zondigen! Wie daar goed over nadenkt wordt vervuld met ontzag voor het aardse leven van de Heiland: dat moet een bijna ondraag'lijke last geweest zijn!

In het MattheŁs-evangelie wordt de bijzonderheid van de geboorte van Christus kort en bondig samengevat:

"De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl Zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest." (vers 18)

Hier moeten wij onmiddelijk denken aan het zaad van de vrouw, zoals aangekondigd in Genesis 3:15. Wij vinden hier de "moederbelofte" van de Verlosser. De apostel Paulus schrijft later: "Toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw..." (Galaten 4:4)
Uiteraard heeft "de vrouw" in de eerste plaats betrekking op Maria, de moeder van Jezus. Maar toch... ligt hier ook n iet een diepere betekenis in? Wij weten uit tal van andere Schriftplaatsen, dat het volk van IsraŽl gezien wordt als de vrouw... in Openbaring 12 zelfs als een vrouw die een kind baart! In Zijn gestalte als Mens is de Messias geboren uit IsraŽl. Hij is een Jood uit de stam Juda. In oude tijden reeds hebben verscheidene rabbijnen van het Joodse volk geloofd in de bovennatuurlijke afkomst van de Messias...
In Romeinen 9:5 zegt Paulus: "...en uit hen (= IsraŽl) is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles, God, te prijzen tot in eeuwigheid!" Het "zaad van de vrouw" is dus de Zoon van God. De Schepper, die het mensenkleed aandeed om het werk der verlossing tot stand te brengen.

Het Markus-evangelie tenslotte vermeldt niets over de geboorte c.q. afkomst van de Here Jezus. Het verslag begint met de heraut van Christus, Johannes de Doper, en gaat direct verder met de doop van de Here Jezus in de Jordaan. Deze doop is het officiŽle begin van Zijn aardse bediening. De reden van dit alles is ongetwijfeld gelegen in het karakter van dit evangelie. Het doel van de beschrij-ving naar Markus is namelijk om de Messias voor te stellen als de gehoorzame Dienstknecht van God. Zijn mensenkleed was tegelijk een slavenkleed! In dit evangelie staan de meeste daden van de Heer opgetekend. Voor een slaaf is dat belangrijk. Het doet er niet toe wie hij is of waar hij vandaan komt; er wordt maar ťťn ding van hem verlangd: gehoorzaamheid aan zijn meester, doen wat zijn opdrachtgever zegt. Welnu, de Here Jezus is de-van-God-gezondene om Zijn taak op aarde te volbrengen. Niets deed Hij uit Zichzelf. In alles was Hij volkomen toegewijd en gehoorzaam aan de hemelse Vader Wij zullen verderop nog zien dat Hij een dubbele vernedering moest ondergaan als Dienaar van God en van...de mens!
In Markus 10:45 zegt de Heiland: "Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en Zijn leven te geven als een losprijs voor velen."

Advent, dat is een diep verlangen
Om vrede Gods in 't hart t' ontvangen
't Is haken naar vergiffenis
't Is luist'ren naar de engelenkoren
Die blij de boodschap laten horen,
Dat God op aard' verschenen is.

Advent, dat is niet langer wachten.
Maar heengaan in de donk're nachten
Ons haasten naar de schamele stal
Om daar het Goddelijk kind te zoeken
Dat slechts gewonden in wat doeken
Ons heil en vrede brengen zal.

Advent, dat is Zijn komst verbeiden,
En door Zijn Geest ons laten leiden
Het oog op Betlehem gericht
Want God kwam bij de mensen wonen
Hij wil Zijn liefde ons betonen
In 't Kind dat in de kribbe licht.

Advent, dat is het Licht van boven
Met blijde zangen dankend loven
Hem, die dit grote heil ons schenkt.
En heel de wereld laten horen
De boodschap van de Engelenkoren
Dat God aan Zijn belofte denkt!

Gerrit Kloos

De geboorte van de Messias....deel 2 ______________________________door P.A. Slagter

De naam van de verlosser

Het is opvallend, dat in MattheŁs 1 nogal nadrukkelijk over de naamgeving van de Heiland gesproken wordt. In feite worden er twee namen genoemd: Jezus en ImmanuŽl. Zoals bekend zijn namen in de Bijbel heel belangrijk. Zij drukken dikwijls iets uit van de persoon en/of van zijn werk. Het is bijzonder leerzaam om de betekenis van Bijbelse namen op te zoeken; dikwijls liggen daarin rijke lessen opgesloten. Nu is het wonderlijk, dat in vers 23 van dit hoofdstuk de naam ImmanuŽl gegeven wordt aan de Zoon. Dat wil zeggen: volgens de profetie van Jesaja 7:14 zou dat moeten, maar in werkelijkheid is het niet gebeurd! Wij kunnen dit niet beschouwen als een menselijke vergissing van het ouderpaar, want Jozef en Maria krijgen allebei de opdracht (!) om het Kind 'Jezus' te noemen: In Matt. 1:21 spreekt de engel tot Jozef: "Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven". In Luk. 1:31 zegt GabriŽl tegen Maria: "En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven". Toch staat overduidelijk geschreven in de profetie van Jesaja, dat deze zoon genoemd zou worden: ImmanuŽl.

Dit is overigens voor Joodse mensen dikwijls een argument om 'aan te tonen', dat Jezus niet de beloofde Messias kon zijn. Hij heeft immers een verkeerde naam...
Maar is dat zo?
Want wij geloven toch in de volledige inspiratie van de Bijbel en kunnen niet aannemen, dat God Zich heeft vergist! Als de namen zelf niet met elkaar overeenstemmen, dan moet de oplossing van dit "probleem" kennelijk gevonden worden in hun betekenis. Daarbij is het ook belangrijk om de historische c.q. profetische achtergrond te bezien.

De profetie van Jesaja

Matt.1:23 is een aanhaling van twee Schriftplaatsen, t.w. Jes. 7:14 en 8:10. Deze profetie is eertijds uitgesproken in de tijd van koning Achaz. Hij weigerde in te gaan op het aanbod van de HERE om een teken te ontvangen ter bemoediging. Kennelijk was het voor de HERE zo belangrijk, dat Hij toch besloot dat teken te geven. Waarom was dit zo belangrijk? Omdat dit teken niet alleen voor die dagen zou zijn, maar ook voor de toekomst in verband met de komst van de Verlosser. Dat wordt ook duidelijk als wij bedenken, dat dit teken een onderdeel is van een heerlijke Messiaanse profetie, die begint in Jesaja 7:10 en eindigt in Jesaja 9:6!

En hoewel een deel van deze profetie in die dagen reeds een (voor)-vervulling heeft gekend, betekent dat nog niet, dat deze profetie als zodanig vervuld is. De meeste profetieŽn kennen een gedeeltelijke vervulling in het verleden en een volkomen vervulling in de toekomst! Verleden en de toekomst worden in deze profetie aan elkaar verbonden, juist door de naam ImmanuŽl,
oftewel: God (is) met ons:

1e deel       - Jes.7:10 tot 8:8-10
intermezzo - Jes.8:8-10 ImmanuŽl en zijn land
2e deel       - Jes.8:8-10 tot 9:6

Het begint met het teken van ImmanuŽl, en het eindigt met de openbaring van ImmanuŽl in Zijn Koninkrijk, samengevat in de bekende woorden van Jesaja 9:5 "Want een Kind is ons geboren (te-ken), een Zoon is ons gegeven (openbaring)"

Het verleden

Het is duidelijk uit de woorden van hoofdstuk 7, dat koning Achaz doodsbe-nauwd was voor het verbond tussen EfraÔm en Aram (SyriŽ) en geneigd was heil te zoeken bij de koning van Assur.
Hem werd echter een teken van de HERE gegeven, dat dit gevaar zou wijken. Dit teken moet dus een betekenis voor Achaz hebben gehad als een bevestiging van het woord des HEREN door de profeet gesproken. Er zou een zoon geboren worden uit een jonkvrouw en hij zou ImmanuŽl gaan heten. En nog voordat het kind tot onderscheid gekomen zou zijn, zouden de koningen van EfraÔm en Aram verwijderd worden.
We lezen verder niet, dat het kind geboren is, maar dat zal zeker het geval geweest zijn, want dŠt was juist het teken!
De HERE heeft ongetwijfeld Zijn woord gehouden tegenover Achaz.

De toekomst

Langzamerhand verlaat de profetie z'n historische achtergrond en strekt zich uit naar de toekomst. In Jesaja 8:8 wordt gesproken over het land van ImmanuŽl en vers 10 zegt: "God is met ons." Het betreft hier dus een land en een volk. Uiteraard gaat het hier om land en volk van IsraŽl. Vers 23 en Jesaja 9:1 sluiten daarop aan: "Doch er zal geen donkerheid wezen voor het land dat in benauwdheid was... het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht." Vervolgens sluit de profetie af met de komst van het Kind, die de Zoon is, de Messias (vers 5,6). ImmanuŽl heeft dus een land en woont onder Zijn volk en zal de troon van David bestijgen en vrede brengen. Steeds duidelijker zien wij het beeld van de Messias verschijnen. Als Hij eenmaal woont temidden van Zijn volk en zal heersen op Zijn troon, dan zal Hij genoemd worden: Wonderlijk, Raad, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Machtige woorden, uitgesproken door de profeet Jesaja, wiens naam betekent: de HERE is heil/redding. En dat brengt ons weer terug bij de geboorte van de Messias, zoals beschreven in het Nieuwe Testament.

...gij zult Hem de naam Jezus geven...

Over het donkere land straalde een licht, het licht van de Zoon van God. Het is opvallend, dat de herders de eersten zijn, die horen, dat de Messias geboren is:"...ik verkondig u grote blijdschap: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David." (Luk. 2:11) Waarom de herders? Omdat hier de ware Herder IsraŽls wordt verkondigd! De Herder, die Zijn leven zou inzetten voor Zijn schapen. De Herder, die 'de Zijnen' zou verlossen. Het is de HERE Zelf die hier onder Zijn volk komt wonen: God met ons - ImmanuŽl.
En juist om dŠt te benadrukken werd Zijn naam: Jezus! In Matt.1 wordt de reden gegeven waarom Hij de naam Jezus moest ontvangen: "gij zult Hem de naam Jezus geven, WANT Hij is het, die Zijn volk zal redden van hun zonden." (vers 21)
De naam 'Jezus' betekent (net als Jesaja): de HERE is heil/redding. De komst van Jezus betekent: de HERE redt Zijn volk, m.a.w.: God is met ons. Als Jesaja geleefd zou hebben in die tijd, zou hij vast en zeker hebben uitgeroepen: Jezus is ImmanuŽl - de HERE God is met ons om ons te redden. Jesaja zou echter, net als in zijn dagen, een eenling geweest zijn.
Slechts weinigen hebben Hem (h)erkend. De meerderheid van het volk was ziende blind en horende doof.
Alleen de gelovigen onder hen konden getuigen: "...en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders..." (Joh.1:14)

Tijdens Zijn eerste komst werd de Messias verworpen en voor velen was Hij een struikelblok. Ook daarvan sprak de Messiaanse profetie in Jesaja 7 tot 9. In hoofdstuk 8:13 vermaant de profeet de HERE der heerscharen heilig te achten, maar wat was de praktijk? Jesaja 53 "Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht." (vers 3)
In Jesaja 8:14,15 wordt gezegd, dat de HERE voor velen zal zijn: "een steen, waaraan men zich stoot, en tot een rotsblok, waarover men struikelt."
Later horen wij Simeon hetzelfde zeggen als hij het Kind in zijn armen houdt: "...mijn ogen hebben Uw heil gezien, dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken... Zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in IsraŽl en tot een teken, dat weersproken wordt..." (Zie Luk. 2:29-35)

Eeuwenlang is er twijfel geweest aan de Persoon van Christus. Ook tijdens Zijn komst in vernedering, om te lijden, is Hij een teken geweest en heeft Hij tekenen verricht. Tekenen van een heerlijke toekomst als "...elk oog Hem zal zien, ook zij die Hem hebben doorstoken..." (Openb. 1:7)

Pas in de toekomst, als Hij Zich openbaart, zal Hij boven alle twijfel verheven zijn! Dan zal IsraŽl weten, dat Hij de Redder is:

God met ons!

Kijk ook eens op deze Homepage.
Een interessante site met (soms vergeten) historische gegevens over het kerstfeest.
Het kerstfeest...hoe is het allemaal begonnen.
Erg leuk om eens door te lezen.
      
terug naar homepage
homepage
wilt u reageren?
wilt u reageren?