- Kerstcollecte 2015

Het is inmiddels een goede traditie om onze Kerstcollecte te bestemmen voor onze broeders en zusters van de Joods/Messiaanse Gemeenten in de OekraÔne en Wit-Rusland. De stichting IsraŽl en de Bijbel heeft daarvoor destijds een speciale werkgroep opgericht, zoals te lezen is op de website:

De daad bij het Woord
"Want MacedoniŽ en Achaje hebben goedgevonden een handreiking te doen aan de armen onder de heiligen te Jeruzalem ... want indien de heidenen aan hun geestelijke goederen deel hebben gekregen, behoren zij ook met hun stoffelijke goederen hen te dienen" (Rom. 15:26,27).

In de afgelopen jaren kwamen wereldwijd veel Joodse mensen tot geloof in hun Messias. Het aantal Messiaanse gemeenten groeit gestaag. Maar vooral in Oost-Europa ontmoeten onze veldwerkers talloze Joodse gelovigen die in diepe armoede verkeren. Zij lijden gebrek aan goede voeding, medicijnen en kleding. Aan deze nood kunnen en willen wij niet voorbij gaan!
Dankzij de steun van verschillende Nederlandse gemeenten en individuele gelovigen kwamen in 1993 spontaan de eerste hulpacties op gang. De werkgroep IB Handreiking coŲrdineert deze hulpverlening. Jacobus schreef al dat het niet goed is om na de prediking van Gods liefde tegen de armen te zeggen: "Gaat heen in vrede en houdt u warm."
Wij zien deze materiŽle steun niet als hoofdtaak, maar als een onmisbare aanvulling op de verspreiding van Gods Woord.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Email dan even naar: info@israelendebijbel.nl
Stichting IsraŽl en de Bijbel Postbus 16, 3480 DA Harmelen, Nederland
Telefoon: 0348-565697 Fax: 0348-565418.

terug naar prikbordnieuws Klik hier om terug naar prikbordnieuws te gaan!!


- Jaarlijkse hulpactie aan Joodse mensen in 2012 -2013

ďWelzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God,Ödie de hongerigen brood geeft.Ē (Ps. 146:5 en 7b)

Geliefde broeders en zusters,

Evenals elders in Europa is welvaart in Nederland niet meer zo vanzelfsprekend. We hebben het nog goed, maar voor hoelang nog. Banen, pensioenen, algemene voorzieningen, alles staat onder druk. Onze Joodse broeders en zusters in Kiev en Minsk leven echter dagelijks met nog veel ernstiger gevolgen van de crisis. Met een pensioen van ongeveer 70euro per maand en de opbrengst van hun volkstuintjes, zijn voor de ouderen in het begin van de winter de eindjes nog wel aan elkaar te knopen. In de tweede helft van de winter wordt dat echter veel moeilijker. Kinderen moeten bijna altijd bijspringen. Maar om zelf rond te kunnen komen, zijn jonge gezinnen allemaal noodzakelijke tweeverdieners.

We willen u en uw gemeente daarom ook dit jaar weer oproepen onze joodse geloofsgenoten een handreiking te doen in de vorm van geld voor voedselpakketten en/of medicijnen. Niet dat we de illusie hebben dat onze voedselpakketten voor de hele winter toereikend zullen zijn, maar dat gelovigen in Nederland aan hen denken, is voor hen al een bemoediging van onschatbare waarde. Onze handreiking is voor hen een handreiking uit de hemel, een geschenk van hun en onze Heere en Heiland.

Natuurlijk blijft het verspreiden van Gods Woord onder Joodse mensen onze belangrijkste taak en roeping. Dat betekent echter niet dat we de nood, die we in het werk tegenkomen onbewogen aan ons voorbij kunnen laten gaan. Als de kas het toestaat, hopen we daarnaast weer bij te dragen aan de kosten van een gezinskamp, dat deze Messiaanse gemeenten gezamenlijk voor de zomer van 2013 organiseren. De gemeenten verantwoorden aan ons zeer gedetailleerd alle uitgaven, zodat we precies kunnen nagaan hoe het geld is besteed.

Actie Wij beseffen dat er veel nood in de wereld is, waarvoor op u een beroep wordt gedaan. Toch bevelen wij deze actie met overtuiging bij u aan en vragen u, om als gemeente, deze te ondersteunen. Mocht u anders besluiten, dan verzoeken we u dit te overwegen de actie toch binnen uw gemeente bekend te maken, zodat individuele gelovigen rechtstreeks hun bijdrage kunnen overmaken. Het verzamelde bedrag kan worden overgemaakt op een van de rekeningen van de Stichting Israel en de Bijbel o.v.v. Ďactie Handreikingí.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het werk van Israel en de Bijbel en haar werkgroep Handreiking? Wij informeren u graag door middel van onze gratis nieuwsbrief, die u via ons kantoor kunt aanvragen.

ďLaat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang want God heeft een blijmoedige gever lief.Ē (2 Korinthe 9:7 HSV)

Hartelijk dank (alvast), mede namens onze Joodse broeders en zusters.

In de Messias van Israel verbonden, voorzitter werkgroep Handreiking

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Email dan even naar: info@israelendebijbel.nl
Stichting IsraŽl en de Bijbel Postbus 16, 3480 DA Harmelen, Nederland
Telefoon: 0348-565697 Fax: 0348-565418.

terug naar prikbordnieuws Klik hier om terug naar prikbordnieuws te gaan!!


Kerstcollecte - Hulpactie Joodse mensen in Oost-Europa 2009/2010

Geliefde broeders en zusters,

Vanuit de gemeente in Kiev en Minsk ontvangen de armste in diverse Messiaanse gemeenten voedselpakketten als aanvulling voor de winter. Verder konden zieken worden ondersteund bij de aanschaf van medicijnen. Zij ervaren het medeleven van christenen uit Nederland als een geschenk va hun Heere en Heiland.
De situatie in OekraÔne en Wit-Rusland blijft moeizaam.
Zomers kan men nog wel redelijk rondkomen door o.a. de opbrengst van de volkstuintjes.
In de winter wordt dat vooral in de tweede helft moeilijker omdat mens door de voorraden heen raakt. Alle producten zijn wel te koop, maar tegen voor hen onbetaalbare prijzen, waardoor zij onmogelijk in het minimale levensonderhoud kunnen voorzien. Het zijn vooral de gepensioneerden en de eenoudergezinnen die geconfronteerd worden met armoede.
We hebben zeker niet de illusie dat de voedselpakketten voor de hele winter voldoende zijn, maar de wetenschap dat er gelovigen in Nederland zijn die aan je denken is voor onze Joodse broeders en zusters een enorme bemoediging en van onschatbare waarde. Het verspreiden van Gods Woord onder Joodse mensen zien wij als onze belangrijkste roeping. Bij dat werk kunnen we echter niet voorbijgaan aan de nood die we tegenkomen. Daarom organiseren we ook dit jaar een hulpactie voor onze Joodse broeders en zusters in o.a OekraÔne en Wit-Rusland.
Maar ook in RoemeniŽ, Hongarije en IsraŽl willen we graag helpen in de nood die we tegenkomen.

Actie

Er zijn tegenwoordig veel noden waarvoor een beroep op u wordt gedaan. Toch bevelen wij deze actie met overtuiging bij u aan en vragen om als gemeente deze actie te ondersteunen.
In de Messias van IsraŽl verbonden,
Piet van der Lugt (voorzitter werkgroep Handreiking)

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Email dan even naar: info@israelendebijbel.nl
Stichting IsraŽl en de Bijbel Postbus 16, 3480 DA Harmelen, Nederland
Telefoon: 0348-565697 Fax: 0348-565418.

terug naar prikbordnieuws Klik hier om terug naar prikbordnieuws te gaan!!


Jaarlijkse hulpactie voor de Joodse gemeenschap in Oost Europa 2007

Op 25 december is de kerstcollecte traditiegetrouw voor de hulpactie van de werkgroep Handreiking van St. IsraŽl en de Bijbel:

Jaarlijkse hulpactie Joodse mensen in Oost-Europa

"Zo wie het goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met het woord, noch met de tong, maar met de daad en waarheid" (1 Joh.3 vers 17-18 SV).

Geliefde broeders en zusters,

Dankbaarheid
Allereerst willen wij de hartelijke dank overbrengen van de Messiaanse gemeenten. Onze hulpactie heeft vele Joodse broeders en zusters bereikt. De voedsel pakketten zijn een zeer welkome en nuttige aanvulling om de winter door te komen. Ook voor diegenen die medicijnen nodig hadden kunt u zich de dankbaarheid voorstellen.

Wij ontvingen als stichting en werkgroep de volgende bedankbrief uit Kiev:
"Wij wensen u de overvloedige zegeningen van God op uw werk op Zijn akker onder het volk van IsraŽl. In de herfst van 2006 hebben we een bedrag van Ä 1.000.00 ontvangen dat we als volgt hebben verdeeld: Ä 200.00 voor medicijnen en Ä 800.00 dat gebruikt is om voedsel te kopen. Dit is een grote ondersteuning voor ons en we zijn God dankbaar voor uw vrijgevige harten. We zijn altijd blij u in ons midden te hebben en voor de gemeenschap rondom het Woord van God. In onze gebeden danken wij God altijd voor u, daar wij ons erg van bewust zijn van het belang elkaar te steunen in het gebed. Moge de Heere uw bediening zegenen en u geestelijk ondersteunen en u de lichamelijke kracht geven dat u veel mag arbeiden tot eer van God.
Voorganger van de Messiaanse Gemeente 'Hoop van IsraŽl', Vladimir Vainer"

Doorgaan
De situatie aldaar blijft ook de komende winter moeilijk. Het zijn vooral de gepensioneerden en de ťťn-oudergezinnen die het met hun geringe uitkering/inkomsten niet redden. Net als hier in het westen is de welvaart ongelijk verdeeld. We hebben zeker niet de illusie dat de voedselpakketten voor de hele winter voldoende zijn, maar de wetenschap dat er gelovigen in Nederland zijn die aan je denken, is voor onze Joodse broeders en zusters een enorme bemoediging en van onschatbare waarde.

Het verspreiden van Gods woord onder Joodse mensen zien wij als belangrijkste roeping. Bij dat werk kunnen we echter niet voorbijgaan aan de nood die we tegenkomen. Daarom organiseren we ook dit jaar weer een hulpactie voor onze Joodse broeders en zusters van Messiaanse gemeenten in o.a. OekraÔne en Wit-Rusland.

Verschillende terreinen
De hulp die we geven bestaat voor het grootste gedeelte uit voedselpakketten. We brengen het totaalbedrag in kleinere portie naar Kiev en daar wordt het verdeeld over verschillende gemeenten in OekraÔne. Het in de bovengenoemde bedankbrief genoemde bedrag is dus een deel van het totale bedrag dat beschikbaar is gesteld. Voor Wit-Rusland hebben we een andere manier. De producten worden door gemeenten ter plaatse groot ingekocht, waarna er pakketten van worden gemaakt. Zo'n pakket lijkt voor ons vaak een druppel op een gloeiende plaat, maar voor hen is het 'een geschenk uit de hemel'. Er is ook steeds meer behoefte aan medicijnen. Deze zijn vaak wel te krijgen, maar voor de meesten onbetaalbaar. Wat een voorrecht dat we ook daarin moge helpen.
Verder is er behoefte aan de financiŽle ondersteuning van kinderkampen in beide landen. De kinderen gaan in de zomervakantie een aantal weken naar een gezonde omgeving met goed voedsel. Tijdens zo'n kamp wordt er bijbelonderwijs gegeven en soms ook aan evangelisatie gedaan. Voor dit alles is veel geld nodig dat de gelovige ter plaatse niet altijd (in zijn geheel) kunnen opbrengen.

Actie
Er zijn vandaag de dag vele noden waarvoor een beroep op u wordt gedaan. Toch bevelen wij deze actie met overtuiging bij u aan en vragen om als gemeente deze actie te ondersteunen.

In de Messias van IsraŽl verbonden, namens de Werkgroep Handreiking, een hartelijk sjaloom.
de voorzitter werkgroep Handreiking

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Email dan even naar: info@israelendebijbel.nl
Stichting IsraŽl en de Bijbel Postbus 16, 3480 DA Harmelen, Nederland
Telefoon: 0348-565697 Fax: 0348-565418.

Jaarlijkse hulpactie voor de Joodse gemeenschap in Oost Europa 2006

Geliefde broeders en zusters,

Ook dit jaar organiseren we weer een hulpactie voor onze Joodse broeders en zusters van de Messiaanse gemeente in o.a. Kiev en Minsk.
De situatie in de OekraÔne en Wit-Rusland is nog steeds van dien aard, dat onze hulp zeer welkom is. Zeker, er is ter plaatse van alles te koop, maar net als hier in het westen is de welvaart ongelijk verdeeld. Vooral gepensioneerden en ťťnoudergezinnen kunnen moeilijk rondkomen en kunnen daarom voor de winter extra hulp goed gebruiken.
Tijdens mijn laatste bezoek aan Wit-Rusland hoorde ik van twee gepensioneerde zusters die moeten blijven werken om enigszins rond te komen.
Onze medewerkers Harry en Joska Locht, die voor de bijbelverspreiding werkzaam zijn onder de Joodse gemeenschappen in RoemeniŽ en Hongarije, komen dezelfde schrijnende taferelen tegen.

Voedsel, medicijnen en kinderkampen
De hulp die we geven bestaat voor het grootste gedeelte uit voedselpakketten. De producten worden door gemeenteleden ter plaatse groot ingekocht, waarna er pakketten van worden gemaakt.
Zo'n pakket lijkt voor ons vaak een druppel op een gloeiende plaat, maar voor hen is het "een geschenk uit de hemel". Daarnaast krijgen we steeds meer de vraag of we ook de aankoop van medicijnen kunnen bekostigen. Deze zijn vaak wel te krijgen, maar voor de meeste mensen onbetaalbaar. Verder is er grote behoefte aan de financiŽle ondersteuning van kinderkampen in beide landen. De kinderen gaan in de zomervakantie een aantal weken naar een gezonde omgeving met goed voedsel.
Tijdens zo'n kamp wordt er bijbelonderwijs gegeven en soms ook aan evangelisatie gedaan. Voor dit alles is veel geld nodig dat de gelovigen ter plaatse niet altijd {in zijn geheel} kunnen opbrengen.

De mensen benadrukken elke keer weer "de wetenschap dat er gelovigen in Holland zijn die aan ons denken is en enorme bemoediging". Voor ons als gelovigen is het een groot voorrecht om ons geloof gestalte te geven door "mee te delen tot de behoeften der heiligen" {Rom.12 vers 13a}.

Met uw voorbede, gaven en bovenal Gods hulp hopen wij deze winter weer middelen bijeen te brengen.

In de Messias van IsraŽl verbonden,
namens de Werkgroep Handreiking,

de voorzitter werkgroep Handreiking

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Email dan even naar: info@israelendebijbel.nl
Stichting IsraŽl en de Bijbel Postbus 16, 3480 DA Harmelen, Nederland
Telefoon: 0348-565697 Fax: 0348-565418.


Hulpactie Messiaanse gemeenten OekraÔne en Wit-Rusland - 2005

Jaarlijkse hulpactie voor de Joodse gemeenschap in Oost Europa

Geliefde broeders en zusters,

"Door de recente watersnoodramp in vooral het oosten van RoemeniŽ zijn grote delen van de oogst verloren gegaan wat tot sterk stijgende voedselprijzen geleid heeft. Juist in deze situatie moeten we ons getuigenis kracht bij zetten en een handreiking doen aan deze Joodse gemeenschapÖ" aldus Harry en Joska Locht, veldwerkers van IsraŽl en de Bijbel, die de afgelopen maand de Joodse gemeenschap in RoemeniŽ bezochten.

Als werkgroep Handreiking werden wij geraakt door hun verslag. Graag willen wij naast de Messiaanse Joden in OekraÔne en Wit-Rusland ook deze Roemeense Joden voedselhulp bieden, maarÖ dit kan niet zonder uw hulp!

Het afgelopen winterseizoen mochten wij veel Joodse broeders en zusters ondersteunen. In OekraÔne zijn 300 voedselpakketten verspreid onder de armste gemeenteleden en in Minsk werden nog eens 160 gezinnen en alleenstaande geholpen.

De mensen benadrukken elke keer weer dat het ontvangen van voedselhulp namens u, als broeders en zusters, een enorme bemoediging voor hen is.

Met uw voorbede, gaven en bovenal Gods hulp hopen wij ook deze winter weer voedselpakketten te kunnen verspreiden. Het voedsel wordt ter plaatse ingekocht, waarna de pakketten worden samen gesteld en gedistribueerd.
Wij bevelen deze actie met overtuiging bij u aan en hopen ook op uw steun te mogen rekenen.

In de Messias van IsraŽl verbonden,
Namens de Werkgroep Handreiking,

Luc Looman,
CoŲrdinator Werkgroep Handreiking.


Hulpactie Messiaanse gemeenten OekraÔne en Wit-Rusland - 2004

Geachte broeders/zusters,
Hoewel de herfst maar pas begonnen is willen we onze winteractie voor dit seizoen onder uw aandacht brengen. Ook de komende winter willen we weer onze Joodse broeders en zusters in OekraÔne en Wit-Rusland met een voedsel actie ondersteunen. In voorafgaande jaren zijn de voedselpakketten door de leden van de Messiaanse Gemeenten in Kiev en Minsk als een "geschenk uit de hemel" ontvangen. Het is voor hen bemoedigend te weten dat er broeders en zusters zijn in Nederland die aan hen denken, hen een warm hart toe dragen en hen door middel van gebed en giften zowel geestelijk als praktisch ondersteunen. Zo kunnen we als gelovigen in woord en daad onze medebroeders en zusters ondersteunen.

De situatie in OekraÔne en Wit-Rusland blijft moeizaam. Zomers zijn de eindjes nog wel aan elkaar te knopen met o.a. de opbrengst van de vele volkstuintjes. In de 2de helft van de winter raakt men echter door hun voorraden heen. Natuurlijk zijn alle producten inmiddels, net als bij ons in het Westen, te koop, alleen hebben die producten wat prijs betreft een "Westers niveau" bereikt. Dat betekent dat veel inwoners van beide landen niet over voldoende geld beschikken om zichzelf te onderhouden. Gezinnen waarvan beide ouders werken kunnen nog net rondkomen maar het zijn vooral de gepensioneerden en de eenoudergezinnen die geconfronteerd worden met armoede. We hebben zeker niet de illusie dat de voedselpakketen voor de hele winter voldoende is maar de wetenschap dat er gelovigen in Holland zijn die aan je denken is voor onze Joodse broeders en zusters een enorme bemoediging en van onschatbare waarde.

Met uw voorbede, gaven en bovenal Gods hulp hopen wij ook voor deze winter weer middelen bijeen te brengen. Met de giften wordt ter plaatse voedsel ingekocht waar vervolgens voedselpakketten van samengesteld worden. De gemeenten in Kiev en Minsk organiseren zelf de samenstelling en de verspreiding van de voedselpakketten. Vorig seizoen hebben 332 mensen in Kiev, verspreid over diverse Joodse gemeenten, voedselpakketten mogen ontvangen. Ook in Minsk hebben ongeveer 150 behoeftige hulp ontvangen.

"Laat ieder geven naar dat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen;niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief" (2 Kor. 9:7)

In de Messias van IsraŽl verbonden, mede namens de Werkgroep Handreiking,

L. Looman,

P.S.: Als u op de hoogte gehouden wilt worden over de voortgang van deze actie bevelen wij u onze gratis nieuwsbrief aan. Om die te ontvangen kunt u contact opnemen met het kantoor.

Stichting IsraŽl en de Bijbel
Postbus 16,
3480 DA Harmelen, Nederland
Telefoon: 0348-565697
Fax: 0348-565418.
E-mail: info@israelendebijbel.nl

Nieuwe winter,...nieuwe voedselactie!(2003)

Hulpactie Messiaanse gemeente in OekraÔne en Wit Rusland

De herfst heeft inmiddels zijn intrede gedaan en de winter staat voor de deur. Zeker de decembermaand zullen velen van ons als een gezellige tijd ervaren. Voor veel van onze Joodse broeders en zusters in OekraÔne en Wit Rusland ligt dat aanmerkelijk anders. De winters zijn niet alleen grimmig, maar volgens onze laatste informatie moeten velen van hen rondkomen met en gemiddeld pensioen van ongeveer Ä 27,00 per maand. De prijzen voor voedsel zijn het afgelopen jaar weer gestegen, medicijnen zijn 10% duurder geworden en de prijs voor medische behandelingen zijn verdubbeld. Dat betekent dat onze medegelovige nauwelijks kunnen rondkomen en dat onze hulp noodzakelijk is. We hebben zeker niet de illusie dat een voedselpakket hen de winter door zal helpen, maar de bemoediging te weten dat er aan je gedacht wordt is van onschatbare waarde. Enige bemoediging kunnen vooral de Messiaanse gelovige in Wit Rusland goed gebruiken. Zoals u misschien via de media hebt vernomen, worden de gelovige verontrust door een nieuwe godsdienstwet. Als deze wet erdoor komt, wordt elke niet-religieuze activiteit verboden; komt alle godsdienstige lectuur onder overheidstoezicht te staan; en wordt het uitgeven van publicaties en het verzorgen van onderwijs nagenoeg onmogelijk gemaakt. Een en ander kan een ernstige bedreiging vormen voor onze bijbelseminars in Minsk en kan onze Joodse broeders en zusters aldaar in een nog groter isolement brengen.

Met uw voorbede, gaven en bovenal Gods hulp hopen wij weer middelen bijeen te brengen om ter plaatse het voedsel in te kopen. De gemeente in Kiev en Minsk organiseren zelf de samenstelling en de verspreiding van de voedselpakketten.

Er zijn vandaag de dag vele noden waarvoor een beroep op u wordt gedaan. Toch bevelen wij deze actie met overtuiging bij u aan.
Bedenk: geen gift is te groot en geen gift is te klein.

In de Messias van IsraŽl verbonden,
Mede namens de Werkgroep Handreiking

Ton Stier

De werkgroep Handreiking is onderdeel van stichting IsraŽl en de Bijbel
U kunt ons telefonisch op werkdagen bereiken via telefoonnummer: 0348-565697

Kinderkamp Minsk

Graag informeren wij u over de Bijbelvakantie voor de Joodse kinderen van de Messiaanse geemeente te Minsk (Wit-Rusland). Het gaat om ongeveer 28 kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar, die van 6 tot 27 augustus in een accommodatie in Dwingeloo hopen door te brengen. De leiding is in handen van een team van Nederlandse kinderwerkers, alsmede enkele begeleiders van uit Minsk. De kinderen krijgen een gevarieerd programma aangeboden, waarin het Bijbelonderwijs een belangrijke plaats in neemt. Zo willen we het thema"Jozef als type van Christus" behandelen, dat onder andere een duidelijk verband legt tussen het Oude en het Nieuwe Testament en Gods heilshandelen met Israël, maar ook met een ieder persoonlijk.

De leefomstandigheden in Minsk zijn nog steeds slecht. Afgelopen winter hebben wij nog een collecte gehouden voor de voedselpakketten, mia de "Werkgroep Handreiking", van Israël en de Bijbel. Deze werkgroep heeft ter plaatse voedselpakketten samengesteld en uitgedeeld. Deze humanitaire hulp neemt natuurlijk de problemen niet weg, maar is vooral een bemoediging voor deze medegelovigen en getuigen van het feit dat gelovigen in Nederland zich hun lot aantrekken.

De reden voor het organiseren van deze vakantie wordt misschien wel het best verwoord door Mark Levin, Voorzitter van de Messiaanse federatie:" WE zijn natuurlijk blij als onze kinderen (die uit de Tsjhernobyl-regio komen) gezonde lucht en goed voedsel kunnen krijgen, maar het belangrijkste vinden we dat ze gedegen bijbelstudie ontvangen. Door gebrek aan bijbelonderwijs dreigt een hele generatie in onze sterk vergrijzende gemeente verloren te gaan. Deze sterke vergrijzing is onder meer het gevolg van emigratie van jonge gezinnen naar Israël. We hebben hierin jullie hulp hard nodig.

De voorbereidingen zijn in volle gang, maar u begrijpt dat één en ander de nodige kosten met zich meebrengt. De kosten per kind komen ruwweg op zo'n fl 25,- per dag. Wat zou het fijn zijn als ook onze gemeente één of meerdere kinderen voor één of meerdere dagen worden gesponsord.

De broederraad heeft besloten om de Zendingscollecte op D.V. 15 Juli in zijn geheel te bestemmen voor deze Bijbelvakantie. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan.

Wilt u meer weten of heeft u andere mogelijkheden om dit project te steunen, neemt u dan contact op met ons.
Stichtin Israël en de Bijbel.
Tel: 0348 - 565697.
Met vriendelijke Groet namens "De werkgroep Handreiking, Joop Neven

Mesiaanse leven in Minsk

Mark Levin is voorzitter van de Messiaanse federatie in Wit Tusland. Als Joodse wetenschapper mocht hij zo'n 10 jaar geleden tot geloof in de Here Jezus komen. Israël en de Bijbel heeft sinds 1992 contact met hem, alsmede met het groeiend aantal Messiaanse gelovigen in Wit Rusland, die Mark als voorzitter van de federatie mag vertegenwoordigen.
Israël en de Bijbel verzorgt enkele keren per jaar voor hen een bijbelconferentie, helpt bij de realisatie van kinderkampen en organiseert winter-voedselacties.

Voedselhulpactie

Wij weten ons als VEG al geruime tijd verbonden met de Messiaanse gemeente in Minsk en Kiev. Regelmatig gaan medewerkers van St. IsraŽl en de Bijbel daar naartoe om de gelovige te dienen met het Woord. De werkgroep'Handreiking'. hoopt tegen de winter weer vele voedselpakketten te kunnen verstrekken aan onze medebroeders en -zusters. Met het geld, dat in Nederland wordt ingezameld, reist men daar naartoe en koopt ter plekke de benodigde artikelen voor de pakketten. Wij mogen iets afzonderen om de nood te lenigen en wij bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan!