foto tekst psalm 28:1
door: P.A.Slagter

Psalm 28 is geschreven door David, kennelijk in een tumultueuze tijd. David staat onder druk, temidden van bedrijvers der ongerechtigheid. Hij zoekt zijn heil bij zijn Heer, de God van IsraŽl.

David kende in zijn persoonlijk leven de kracht van de lofprijzing, ook temidden van gevaren. Hij kon met recht zeggen: De Here is mijn kracht en mijn schild, want hij heeft dat in zijn leven en koningschap ervaren. Dit is geen taal van een studeerkamergeleerde, maar van iemand die de HERE dient in de praktijk van het leven. Het is trouwens opvallend hoe vaak de psalmisten uitbarsten in lofzangen, veel meer dan dat ze mokken en klagen over hun lot.
David noemt de HERE zijn rots! Dat bepaalt de stabiliteit in zijn leven. Niet hij, maar God is de Sterke! Dat bleek ook al in zijn gevecht met de reus Goliath. Toen Corrie ten Boom eens vroeg aan een zendeling of hij nooit eens bang was, temidden van allerlei gevaren, of zijn geloof nooit eens wankelde... antwoord-de hij: "Jawel, maar de Rots waarop ik sta, die wankelt nooit"!

Welzalig de mensen die gered zijn en de HERE kennen als hun Helper, groot van kracht, in de dagelijkse realiteit, in het werk voor Hem, in de bediening waarin zij gesteld zijn... Hoe anders is het zielige lot van de goddelozen, de bedrijvers van ongerechtigheid... Hun leven is vol hiaten, is zo onwerkelijk, zo God-loos! Zij zullen uiteindelijk verbijsterd worden in het rechtvaardig oordeel van God. Luther zei eertijds: Hij zal het Rijk der duisternis beschamen, totdat het niet meer wezen zal!

Ook wij leven in tumultueuze tijden. Er zijn vele bedrijvers van ongerechtigheid. Het allerbelangrijkste in het leven van een gelovige is, dat hij/zij leert te vertrouwen op God. Dat geldt vooral ook in het werk van God, dat altijd onder een bepaalde druk staat. Vaak zijn we zwak (naar ons gevoel), klein, lijkt het alsof we vechten tegen een grote overmacht.
Toch merken wij steeds weer, dat de Here nabij is! En dat is reden tot blijdschap.

Die volgorde vinden wij ook terug in vers 7 van deze Psalm. Het gaat er in de eerste plaats om, dat we Hem vertrouwen, Die onze kracht is en ons schild. Dan zullen we ook zien, dat Hij helpt (op Zijn wijze). En als we dat ontdekken, dan juicht ons hart en hebben wij des temeer redenen om Hem te loven en te prijzen.

Bovendien heeft God ons Zijn Woord gegeven, waarin Hij tot ons spreekt. Wat een voorrecht, dat wij dat Woord mogen bezitten en ook mogen uitdelen. In het Nieuwe Testament wordt de lezer bepaalt bij de allergrootste openbaring van Gods kracht en glorie: de Messias Jezus, de Zoon des mensen en de Zoon van God. De zaligheid om Hem te kennen is groter dan de rijkdom van deze wereld. Wie Hem kent en met hem leeft is een bevoorrecht mens! En dat voorrecht wensen wij iedereen toe.

Daarom prediken wij Christus, de kracht Gods, de wijsheid Gods, de Rots aller eeuwen!

voor meer bijbelstudies kunt u hier klikken