In Genesis 49 spreekt Jakob zijn laatste woorden tot zijn zonen. In vers 8- 12 richt hij zich tot Juda. Uit zijn woorden, die wezen op de toekomst (zie vers 1), blijkt dat Juda een bijzondere plaats inneemt onder de zonen van Jakob: "Juda, ù zullen uw broeders loven, uw hand zal zijn op de nek uwer vijanden, voor u zullen uws vaders zonen zich neerbuigen" (:8). Juda zou dus de koninklijke stam van Israël worden.Hij zou heersen, zowel over zijn broeders, als ook over zijn vijanden. Juda wordt door Jakob getypeerd als een leeuw (:9). Tegen die achtergrond spreekt Jakob die bekende, profetische woorden: "De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzaam zijn"(:10). Eigenlijk horen wij in deze woorden een machtige belofte van de komst van de Messias, de Here Jezus. Hij is immers de Leeuw uit de stam Juda!

    Door: P. A. Slagter
Scepter
De scepter wijst op koninklijke heerschappij en macht, zoals die door de Here Jezus Christus in de toekomst geopenbaard zal worden. In Numeri 24 krijgt Bileam een vergezicht: "…een ster gaat op uit Jakob, een scepter rijst op uit Israël". Ook in het boek Ester komen wij de scepter tegen: "Op de derde dag (!) nu hulde Ester zich in een koninklijk gewaad en ging staan in de binnenste voorhof van het paleis des konings... en de koning reikte Ester de gouden scepter toe..."(Ester 5:1 e.v.). De naam 'Ester' (Perzisch) hetekent jonkvrouw of ster, en zij is o.a. een type van het volk Israël, dat in de toe- komst zal delen in het koningschap van Christus.
Die relatie tussen de Here en Israël, als Koning en koningin, komen wij ook tegen in Psalm 45, waar we in vers 7 lezen: "... Uw koninklijke scepter is een rechtmatige scepter", d. w.z. de Here zal rechtmatig Zijn koningschap openbaren (vgl. Hebr.1:8).
In Psalm 110 wordt de Messias gezien als Here, zittende ter rechterhand Gods: "De HERE strekt van Sion uw machtige scepter uit: heers te midden van uw vijanden".
In Openbaring zien we dat Zijn heerschappij wordt geopenbaard als de Leeuw uit de stam Juda Zijn koningschap aanvaardt (Hs.5:5, 10:1-3, 11:15. etc.).

Heersersstaf
Ook de "heersersstaf tussen zijn voeten" wijst op Zijn koninklijke heerschappij. De Statenvertaling heeft hier: "...noch de wetgever van tussen zijn voeten...". Een andere vertaling zou kunnen zijn: " ...noch de wetgever in zijn zaad (=nakomelingschap). De gedachte is, dat er iemand uit het zaad van Juda, uit zijn lendenen, zou voortkomen, die heerschappij zou hebben. Die recht en wet zou handhaven, een rechtvaardige heerser. In Psalm 108: 9 zegt de Here: "Juda is mijn heersersstaf (wetgever)". Wat de werkelijke betekenis van deze woorden is ontdekken wij als wij Jesaja 33 lezen.
Daar wordt gesproken over het herstel van Israël c.q. Jeruzalem. Sion zal de stad van feestelijke bijeenkomsten worden, een veilige woonstede waar de HERE heerlijk zal zijn: " Want de HERE, onze Rechter, de HERE, onze Wetgever, de HERE, onze Koning, Hij zal ons verlossen".
Eigenlijk sprak de HERE dus door de mond van Jakob om Zichzelf aan te kondigen als de Wetgever, Die uit Juda zou voortkomen, en de Verlosser zou zijn.
Een wonderbaar vergezicht dus.
Hij, Die de Schepper en Formeerder van Israël is, zou Zich een lichaam bereiden en, naar het v lees, uit Juda voortkomen, zodat "onze Here uit Juda is gesproten" (Hebr.7:14).
Uit Juda is later het koningshuis van David voortgekomen en uit dat huis is de Messias Jezus geboren. Zijn Naam betekent: de HERE is redding, hetgeen feitelijk inhoudt: Immanuël, God-met-ons.

Silo
In Genesis 49 wordt Hij, Die uit het zaad van Juda zou voortkomen, Silo genoemd, en "hem zullen de volken gehoorzaam zijn".
Er is wat verschil van mening over de betekenis van de naam 'Silo' .In hoofdzaak worden er twee betekenissen gegeven: 1. Rustbrenger br> 2. Rechthebber
Wat mij betreft houden we beide betekenissen aan, want aangezien 'Silo' wijst op de komst van de Messias, zijn beide betekenissen waar. Hij is immers Degene, Die rust heeft gebracht: "Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven" (Matt.ll:28).
Hij heeft dat gedaan door de zonden van Zijn volk en die der gehele wereld te dragen, en Hij zal dat doen als Hij komt om Zijn vrede, gemaakt "door het bloed Zijns kruises", op aarde te openbaren.
Alle rechten van het koningschap over Israël en over de wereld behoren Hem toe. In Zijn wederkomst zal dat duidelijk worden voor vriend en vijand. Hij is de rechtmatige Koning, Die de wereld rust zal brengen, door alle volkeren aan Zich te onderwerpen. Jakob sprak destijds over Dezelfde Persoon als waarover Jesaja sprak toen hij zei: "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder…"(9:5). Hij is de wonderbare openbaring van God en "groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over Zijn koninkrijk, doordat Hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid... " (vs 6).

Ezel
Maar voordat Silo komt en zou heersen, zou er nog iets anders (moeten) gebeuren, volgens de woorden van Jakob: "Hij zal zijn ezel aan de wijnstok binden en het jong zijner ezelin aan de wingerd" (Gen.49:11).
Hier vinden wij een verwijzing naar de eerste komst van Christus, in Zijn vernedering, om Zijn leven te geven als een losprijs voor velen. De wijnstokken, zegt Jesaja 5, zijn de mannen van Juda, en de wijngaard is het huis Israëls. De Here Jezus zei: "Ik ben de ware Wijnstok…" (Joh. 15:1).
Ook Zacharia 9 zegt, dat de Koning op een ezel naar Jeruzalem zou komen. Profetieën die letterlijk in vervulling gegaan zijn.
Lucas laat ons zien hoe de koning, gezeten op een ezel, Jeruzalem nadert. De dicipelen meenden, volgens vers 11, dat "het Koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden". De here Jezus maakt door middel van een gelijkenis duidelijk, dat dit niet zal gebeuren: "Een man van hoge geboorte trok naar een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en (daarna terug te keren". Het is niet moeilijk in deze "man van hoge geboorte" de Here Jezus te herkennen. Hij kwam tot "de stad van de grote Koning", zo meldt Lucas later in dit hoordstuk, maar werd afgewezen. De Heiland weende over de stad (en haar inwoners!): "Och, of Gij ook op deze dag verstondt wat tot uiw vrede dient; maar thans is het verborgen gebleven voor uw ogen" (:42). De Koning ontving geen eer en aanbidding, dan alleen van de discipelen: "Gezegend Hij, Die komt, de Koning, in de Naam des Heren…"(:38). Zo ging bijvoorbeeld de profetie van Daniël 9:26 letterlijk in vervulling! De Messias werd uitgeroeid, "terwijl er niets tegen Hem is" (beter: zonder dat Hij de eer ontvangt, Die Hem waardig is). Als een lam werd Hij ter slachting geleid. Zijn "Koninklijke waardigheid" ontving Hij buiten Israël, in de hemel namelijk, al waar wij Jezus zien "met heerlijkheid en eer gekroond" (Hebr. 2: 9).
In de toekomst zal Hij in die heerlijkheid terugkeren, als Ruiter op het witte Paard. (Openb. 19). Zijn getrouwe slaven zullen dan worden beloond en Zijn vijanden worden 'geslacht' (zie Luc.19:26,26).
Hoe ontzagwekkend zal het zijn als het Lam Gods in de toekomst blijkt te zijn de Leeuw uit de stam Juda, Silo, de Rustbrenger en de Rechthebber!

De man Gods uit Juda
In 1 Koningen 13 lezen wij van een profeet, een man Gods uit Juda. Zonder verder op deze geschiedenis als zodanig in te gaan, wil ik u graag wijzen op het einde. Deze man Gods wordt namelijk gedood na zijn bezoek aan een andere profeet. Als de gastheer het doodsbericht ontvangt, gaat hij naar de plek des onheils toe: "Toen ging hij heen, en vond zijn lijk neergeworpen op de weg, terwijl de leeuw en de ezel naast het lijk stonden; de leeuw had het lijk niet verslonden en de ezel niet verbrijzeld" (vers 28). De leeuw en de ezel, en daarnaast het lijk van de man Gods uit Juda. Alsof het een schilderij betreft van de ware man Gods uit Juda, de Here Jezus Christus. De ezel als beeld van Zijn komst in vernedering, nu bijna 2000 jaar geleden. De leeuw als beeld van Zijn koningsschap, zoals dat in de (nabije) toekomst openbaar zal worden. En daartussenin de dood en opstanding…
Voordat Hij Zich als de leeuw in kracht zou openbaren, vernederde Hij Zichzelf en gaf Hij Zijn leven tot verlossing van Zijn volk en de wereld. En zo wordt Hij nog altijd gezien in de wereld, als Iemand, Die ooit op aarde leefde, maar nu dood is. Echter, de Bijbel zegt, dat Hij is opgestaan en ieder kind van God weet dat. Hij lééft en zal Zich spoedig openbaren - op de derde dag! - in Zijn koninklijke waardigheid om Zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Dan zal elk oog Hem zien, zoals Hij is!

(Bovenstaand artikel is afkomstig uit het magazine AMEN, nr 6 januari 1996).

terug naar homepage
homepage
bijbelstudie: Hoite Slagter
bijbelstudie:
Het Woord aan
het woord
door: Hoite Slagter
bijbelstudie: Ad bakker
bijbelstudie:
wo(o)rdwijzer
door: Ad Bakker
bijbelstudie: William MacDonald
bijbelstudie:
Genade!
door: William MacDonald
bijbelstudie: P.A. Slagter
bijbelstudie:
Hemelvaartsdag
door: P.A. Slagter