AUGUSTUS


Als een arend die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken zo heeft hem de Here alleen geleid...

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

TER OVERDENKING....___________door P.A. Slagter____________

Waarlijk leven!


De Bijbelse boodschap roept mensen, in deze tijd van genade, toe: "Geloof in de Here Jezus Christus en je zult behouden worden". Hoe dat geloof gestalte krijgt, hoe de bekering plaatsvindt, ach, dat is bij elk mens verschillend. Het belangrijkste is, dt het gebeurt, want zonder geloof is het onmogelijk Gode welgevallig te zijn (Hebr.11:6). Zonder geloof in de Gekruisigde heb je geen deel aan de verzoening door het bloed van het Lam. Zonder geloof in de Opgestane heb je geen deel aan de verlossing en kun je ook nooit (gaan) genieten van de zegeningen die God ons in Christus geschonken heeft.

Opstandingsleven
Maar... geloof houdt niet op bij het kruis of het geopende graf! Tot geloof komen is n ding... uit geloof leven, dat is een tweede.
En daar is het God wel om te doen!
Het doel van de verzoening is niet alleen maar dat mensen behouden zouden worden.
Paulus zegt in 2 Kor.5:15 "En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven (= gelovigen!), niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt".
Dat is wat de apostel o.a. in Fil.3:10 bedoelt met "leven uit de kracht Zijner opstanding". Daarbij gaat het om een radikaal leven in de gemeenschap met de opgestane Heer!
Hoe je ook tot geloof gekomen bent... dat kan heel verschillend zijn voor de n en de ander, maar het leven, dat je daardoor hebt ontvangen, dat is voor ieder gelijk! Dat is leven uit de dood, opstandingsleven, eeuwig leven, geestelijk leven.

En in dat leven gaat het niet meer om jezelf, maar om Christus. D levensroeping van iedere gelovige is: te leven voor Hem!
Zo'n leven begint met overgave en toewijding aan de Heer.
Paulus had na zijn bekering nog maar n verlangen, nl. om bezig te zijn met de dingen van de Heer, met Zijn Woord, met Zijn werk, samen met broeders en zusters.
Als wij God zo de ruimte geven in ons leven, dan beantwoorden wij aan Zijn doel. Dan wordt Zijn Naam verheerlijkt. Dan zijn we een levend getuigenis van de opgestane Heer, tot zegen voor elkaar en tot heil van anderen.

Navolging
Paulus zegt: weest mijn navolgers, gelijk ik ook Christus navolg. Hij doelt daarbij op de toewijding aan God.
Bij de navolging van Christus en Paulus gaat het om de vraag: waar ben ik mee bezig?
De Here Jezus zocht als Mens op aarde voortdurend de gemeenschap met de Vader, Hij was in de tempel, Hij verbleef onder de Zijnen. Bij Paulus was het precies zo. Die geestelijke gemeenschap met de Vader en met elkaar is de basis van ons geestelijk leven. De Bijbel zegt bijvoorbeeld tot de Hebreen: "En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. En laten wij onze eigen bijeenkomsten niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen".
Moet je nagaan, de tijden zijn soms nauwelijks veranderd! Sommigen maken er een gewoonte van de eigen samenkomsten te verzuimen. En keer naar de kerk op zondag, dat is wel genoeg.
En die andere gemeentelijke samenkomsten? Bijbelstudie door-de-week... Bidstond?
Bedenk echter: waar u niet aanwezig bent, daar wordt u gemist! Daar komt bij: uw plaats in de Gemeente kan door niemand worden ingenomen dan door... uzelf.
Er zijn heel wat mensen, zieken, ouderen, die er een lieve cent voor zouden geven als ze elke keer gewoon naar welke samenkomst dan ook konden gaan!

Voor het waarachtige kind van God, die het leven met de Heer serieus neemt, is het vanzelfsprekend, dat deze dingen belangrijk zijn. Hierin komt ook tot uitdrukking wat ons werkelijk bezighoudt. En weet u, de Heer heeft zoveel om ons te geven!

Er is een lied, dat zegt: "meer en meer, geeft ons de Heer; Hij schenkt overvloedig zegen, telkens weer".
Laten wij ons die zegen ontnemen? Leveren wij ons brood in voor stenen? Nee toch!

God geve ons allen een opwekking in ons hart, hernieuwde kracht... om te leven met Hem en voor Hem!