DECEMBER


Als een arend die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken zo heeft hem de Here alleen geleid...

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

TER OVERDENKING....___________door P.A. Slagter____________

Een groot Licht!

"Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen"
- Jesaja 9:1

Al op de eerste bladzijde van de Bijbel is sprake van het licht, dat zou komen: "En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht" (Gen. 1:3) Dit is de allereerste profetie aangaande de komst van Chris¨tus! Vele eeuwen later wordt voortgebouwd op deze belofte: "Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien." Zo wordt de Messias aangekondigd door de profeet Jesaja, speciaal voor het volk van IsraŽl, enkele honderden jaren voor Zijn geboorte.
En dan komen wij terecht in het Evangelie van Johan¨nes waar het licht gezien wordt als een Persoon!
In hoofdstuk 1, vers 9 en 10 staat: "Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht Hij was in de wereld..." Het licht blijkt dan te zijn de Persoon van de Heere Jezus Christus!
Wat in eerste instantie gezegd wordt tot het volk IsraŽl, krijgt later een breder perspectief als de Heere Jezus zegt in Johannes 8 vers 12: "Ik ben het Licht der wereld."

Waarom een groot licht?
Omdat het Goddelijk licht is. De Bijbel zegt in 1 Johannes 1:5 dat "God licht is, en dat in Hem in het geheel geen duisternis is." Als Christus straks terugkomt als de "Zon der gerechtigheid" zal in Hem het licht opgaan over IsraŽl en de volkeren. Niets zal voor Hem verborgen zijn. Hij zal Zijn licht laten schijnen over de aarde en in Zijn onmetelijke wijsheid regeren.
Als het einddoel van Gods heilsplan wordt bereikt in de nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zal het volle licht van God open¨baar worden. God is Licht en als Hij straks zal zijn "alles in allen" (1 Kor.15:28) dan is alles licht! De duisternis wordt verbannen naar buiten en alles wat in de nieuwe schepping aanwezig is, zal leven in het licht van Gods heerlijkheid.

In alle religies van deze wereld wordt de mens aangemoedigd om goed te doen, te mediteren, te offeren, zich af te zonderen, en wat al niet meer, om Ďverlichtí te worden. En wat is het gevolg?
Wanhoop en diepe duister¨nis, twijfel en onzekerheid.
De overste van deze wereld, de tegenstander van God, probeert de mensen te verleiden met allerlei verlichte ideeŽn. Bedenk echter dat deze "engel van het licht" (2 Kor. 11:14) de vorst der dui¨sternis is!

De Heere Jezus is het grote Licht. Hij wil en kan mensen be¨vrijden uit de duister¨nis, zodat zij werkelijk verlicht zullen zijn. Wie tot Christus komt, komt tot het Licht! Laten wij dan ook de blijde boodschap blijven verkondigen, totdat Hij komt!

De broederraad wenst u
fijne feestdagen en een goede jaarwisseling!