SEPTEMBER


Als een arend die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken zo heeft hem de Here alleen geleid...

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

TER OVERDENKING....___________G. Visscher____________

Hij zorgt voor ons

“Werp uw zorg op de HEERE en Hij zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt”
Psalm 55:23.

De zegenrijke belofte: “Werp uw zorg op de HEERE en Hij zal u onderhouden” is van toepassing op al Gods kinderen. Wij mogen hem kennen als onze Verlosser, Die altijd belang in ons stelt en altijd aan onze noden denkt. Wat een geweldige troost geeft dat aan ons hart. De lasten die wij dragen als Zijn kinderen, zijn bij Hem bekend. Is het armoede, is het lichamelijke zwakheid of ziekte, is het verlies of smarten, teleurstelling, geen baan, Hij weet er alles van.
Romeinen 28: 8 zegt: “En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede.”
De zwaarste lasten worden licht als we beseffen dat alles in overeenstemming met Zijn wil is. We mogen alle lasten op Hem werpen.
1 Petrus 5:7 zegt: “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u...” Hoe zouden we Zijn lieflijke zorg, Zijn vriendelijke hulp en kracht kennen, als er geen zorgen waren? Zouden wij niet veel armer zijn als wij in het geheel geen zorgen hadden?
Onze zorgen brengen ons dichter in Zijn nabijheid, en we gaan meer ontdekken hoe groot Hij is en dat Hij ons zal dragen, leiden en voor ons zorgen. Ja, meer dan wij beseffen. Ja, Hij leidt en bestuurt onze wegen en toont ons de weg die wij moeten gaan. Hij zorgt voor al onze noden naar de rijkdom Zijner heerlijkheid. Hij ontvangt en hoort onze gebeden, onder alle omstandigheden bewaart Hij ons. Dat zullen wij dan ook gaan ervaren in ons dagelijks leven van geloof en gebed. Ja, eens zullen alle zorgen geweken zijn en zullen wij Hem die ons heeft liefgehad van aangezicht tot aangezicht ontmoeten en dan zullen we voor eeuwig bij Hem zijn.

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in Zijn hand licht heel mijn levenslot!